ค้นหารายชื่อผู้สอบ ห้องสอบ และวันเวลาสอบ

# ห้องที่ อาคาร ห้อง เลขที่นั่ง ชื่อ นามสกุล วัน เวลา โรงเรียนเดิม ประเภท
1 1 อาคาร 5 532 1 เด็กชายพิภัชภูมิ พิมสาลี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 1 โพศรี สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
2 1 อาคาร 5 532 2 เด็กชายพีรภัทร พันเหลา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 1 โพธิ์ศรี สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
3 1 อาคาร 5 532 3 เด็กชายวชิรวิทย์ สีพลี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
4 1 อาคาร 5 532 4 เด็กชายนพคุณ เทพอินทร์ศร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
5 1 อาคาร 5 532 5 เด็กชายนพเก้า เทพอินทร์ศร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
6 1 อาคาร 5 532 6 เด็กชายจิรพัฒน์ ประชานันท์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 1 โพธิ์ศรี สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
7 1 อาคาร 5 532 7 เด็กหญิงบุญยพร ศรีสุดตา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล8) สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
8 1 อาคาร 5 532 8 เด็กชายสุทธิรักษ์ จันทะโชติ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
9 1 อาคาร 5 532 9 เด็กชายบรรดิษฐ์ แก้ววังปา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหาไถ่ศึกษาอุดรธานี สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
10 1 อาคาร 5 532 10 เด็กหญิงบัณฑิตา เหล่าผง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
11 1 อาคาร 5 532 11 เด็กหญิงอารยา ยงยืน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
12 1 อาคาร 5 532 12 เด็กหญิงกานต์พิชชา ขุนวงษา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
13 1 อาคาร 5 532 13 เด็กชายณัฐพล มาสีมี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. กระจ่างวิทย์ สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
14 1 อาคาร 5 532 14 เด็กชายณัฐกรณ์ ดรพล 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
15 1 อาคาร 5 532 15 เด็กหญิงวรดา ชื่นจิตต์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
16 1 อาคาร 5 532 16 เด็กหญิงปรียาดา ศรีบัวผัน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. กระจ่างวิทย์ สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
17 1 อาคาร 5 532 17 เด็กชายญาณวุฒิ สรรพอาษา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
18 1 อาคาร 5 532 18 เด็กหญิงสุพัตตา คำชมภู 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านตาด สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
19 1 อาคาร 5 532 19 เด็กชายชนาธิป มะเมียทอง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
20 1 อาคาร 5 532 20 เด็กหญิงเจริญรัตน์ ธรรมวาจารย์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
21 1 อาคาร 5 532 21 เด็กชายวัชรพงษ์ เจียมตน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
22 1 อาคาร 5 532 22 เด็กชายภูดิส ศรีสุดตา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
23 1 อาคาร 5 532 23 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ฤทธิ์วิรุฬห์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
24 1 อาคาร 5 532 24 เด็กชายชนพล หาญธงชัย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
25 1 อาคาร 5 532 25 เด็กหญิงจรรยวรรธน์ ปรีดาพันธุ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
26 1 อาคาร 5 532 26 เด็กชายธนวัชร สิทธิ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
27 1 อาคาร 5 532 27 เด็กชายสิทธิรักษ์ ลิ้มไพบูรณ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
28 1 อาคาร 5 532 28 เด็กหญิงชณิสรา ไชยะเดช 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
29 1 อาคาร 5 532 29 เด็กชายชวัลย์วิทย์ ผลเเดง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 1 โพศรี สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
30 1 อาคาร 5 532 30 เด็กหญิงจิรัชยา ช่างบุ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
31 2 อาคาร 5 534 1 เด็กชายพัชรวุฒิ สงวนนาม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
32 2 อาคาร 5 534 2 เด็กหญิงเมษา จันแดง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 12 บ้านช้าง สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
33 2 อาคาร 5 534 3 เด็กหญิงเมตตา ทองดีนอก 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
34 2 อาคาร 5 534 4 เด็กหญิงพรปวีณ์ มีวัตร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
35 2 อาคาร 5 534 5 เด็กหญิงจิรัชฎา ชาเครือ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
36 2 อาคาร 5 534 6 เด็กชายสรวิศญ์ แก้วเล็ก 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. หนองสำโรงวิทยา สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
37 2 อาคาร 5 534 7 เด็กหญิงวราพร กมลนันท์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
38 2 อาคาร 5 534 8 เด็กชายศุภณัฐ สุทธิธรรม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
39 2 อาคาร 5 534 9 เด็กหญิงกนกอร เกิดเพชร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม. 1 ในเขตพื้นที่บริการ
40 2 อาคาร 5 534 10 เด็กหญิงนริศรา ไชยเลิศ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านนาสมบูรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
41 2 อาคาร 5 534 11 เด็กหญิงญาณิศา ศรีอ๊อด 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
42 2 อาคาร 5 534 12 เด็กชายศวัสกร สิงหาราโท 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
43 2 อาคาร 5 534 13 เด็กหญิงอรัญญา จันโสดา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
44 2 อาคาร 5 534 14 เด็กชายวายุทธศักดิ์ ผาวงษ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
45 2 อาคาร 5 534 15 เด็กชายกุลธวัช โวหารลึก 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
46 2 อาคาร 5 534 16 เด็กหญิงอัจฉริยา ลุ่มนอก 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
47 2 อาคาร 5 534 17 เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีมาศ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลหนองแสง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
48 2 อาคาร 5 534 18 เด็กหญิงวนัชพร บรอนด์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
49 2 อาคาร 5 534 19 เด็กชายเชาวภัทร สิงห์แก้ว 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
50 2 อาคาร 5 534 20 เด็กชายนายภูมิบดินทร์ ฟองสวัสดิ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
51 2 อาคาร 5 534 21 เด็กหญิงเมธาวี โพธิราชา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
52 2 อาคาร 5 534 22 เด็กหญิงชื่นกมล หวลชัยภูมิ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
53 2 อาคาร 5 534 23 เด็กหญิงกัญญาภัทร จันทร์ประสิทธิ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านตาด สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
54 2 อาคาร 5 534 24 เด็กชายจิรวัฒน์ บํารุงภักดี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บัานโคกลาด สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
55 2 อาคาร 5 534 25 เด็กหญิงภัทราภรณ์ พูลภาพ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
56 2 อาคาร 5 534 26 เด็กหญิงจิตรลดา ภูริศรี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 1 โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
57 2 อาคาร 5 534 27 เด็กชายกรตะวัน จันทร์นวล 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านเชียงเพ็ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
58 2 อาคาร 5 534 28 เด็กชายกุลชาติ บุญรอด 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. กระจ่างวิทย์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
59 2 อาคาร 5 534 29 เด็กชายพุทธเทพ พรมมา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
60 2 อาคาร 5 534 30 เด็กชายณฐกร ทัศน์เจริญกุล 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
61 3 อาคาร 5 535 1 เด็กชายธนพล ทินจอง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
62 3 อาคาร 5 535 2 เด็กหญิงสุพิชญา นามราช 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
63 3 อาคาร 5 535 3 เด็กหญิงชลดา นันตะวงษ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านอีหลุ่ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
64 3 อาคาร 5 535 4 เด็กหญิงธิดารัตน ธรรมวิเศษ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหนองตูม สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
65 3 อาคาร 5 535 5 เด็กหญิงณญาดา คมกล้า 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
66 3 อาคาร 5 535 6 เด็กหญิงปิยะพร พันแฮด 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
67 3 อาคาร 5 535 7 เด็กหญิงธนพร ภาษิต 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
68 3 อาคาร 5 535 8 เด็กหญิงจีรนันท์ งามชื่น 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนองสำโรง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
69 3 อาคาร 5 535 9 เด็กหญิงธนิดา ด้วงพรมโพธิ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล ๑ โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
70 3 อาคาร 5 535 10 เด็กชายวชิรวิทย์ มาชัย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
71 3 อาคาร 5 535 11 เด็กชายจิรธัมม์ จิติวงศ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
72 3 อาคาร 5 535 12 เด็กชายอิทธิพล บรรดาศักดิ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. กระจ่างวิทย์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
73 3 อาคาร 5 535 13 เด็กหญิงเขมชุรี เมฆ​ลา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลหนองวัว​ซอ​ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
74 3 อาคาร 5 535 14 เด็กชายปริญญา ไชยภูมิ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. นาคลองหนองสีคามวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
75 3 อาคาร 5 535 15 เด็กหญิงอรจิรา จันทิมา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
76 3 อาคาร 5 535 16 เด็กหญิงพิมพร สนั่นเอื้อ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหนองตูม สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
77 3 อาคาร 5 535 17 เด็กชายอาณาจักร กอกษัตริย์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 1 โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
78 3 อาคาร 5 535 18 เด็กชายปฎิพล ด้วงทอง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
79 3 อาคาร 5 535 19 เด็กชายฉัตรจักร พาลี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล8) สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
80 3 อาคาร 5 535 20 เด็กชายณัฐชนน เทียนหอม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
81 3 อาคาร 5 535 21 เด็กหญิงปาริชาติ ทัยปัญญา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านนาแอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
82 3 อาคาร 5 535 22 เด็กหญิงทักษอร ภาษิต 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
83 3 อาคาร 5 535 23 เด็กชายชินวัตร ตั้งวัฒนากร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. หนองบัววิทยายน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
84 3 อาคาร 5 535 24 เด็กชายอรรถพล วงศ์ธรรม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
85 3 อาคาร 5 535 25 เด็กชายธดา ผ่องแผ้ว 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
86 3 อาคาร 5 535 26 เด็กชายธันวา วงค์รักษา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
87 3 อาคาร 5 535 27 เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์แดง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
88 3 อาคาร 5 535 28 เด็กหญิงปิยพร วงค์คำจันทร์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล ๑ โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
89 3 อาคาร 5 535 29 เด็กชายณัฐดนัย สิงห์ลอ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
90 3 อาคาร 5 535 30 เด็กชายปิยภัทร​ ฤๅชากุล 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล8) สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
91 4 อาคาร 5 536 1 เด็กชายสุทธิพงษ์ จงใจงาม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
92 4 อาคาร 5 536 2 เด็กหญิงญาดา พลน้อย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหนองบัวบาน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
93 4 อาคาร 5 536 3 เด็กหญิงจุฑามาศ มาบุญ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล ๑ โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
94 4 อาคาร 5 536 4 เด็กชายชวัลรัตน์ สดวกกิจ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
95 4 อาคาร 5 536 5 เด็กหญิงพิมพ์พิชา ยาใจ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ภูมิพิชญ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
96 4 อาคาร 5 536 6 เด็กชายพชร ศรีขาว 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
97 4 อาคาร 5 536 7 เด็กหญิงณภสร สุวรรณศรี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
98 4 อาคาร 5 536 8 เด็กชายชิณวัตร โชคบัณฑิต 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหมากหญ้า สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
99 4 อาคาร 5 536 9 เด็กชายบรรเจิด ไชยอินทร์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านนาคลองหนองศรีคามวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
100 4 อาคาร 5 536 10 เด็กหญิงสุดาภรณ์ พละพร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านนาสมบูรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
101 4 อาคาร 5 536 11 เด็กชายวัศพล ธรรมชาติ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. หนองบัวบาน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
102 4 อาคาร 5 536 12 เด็กชายกิตติพงศ์ พิมพ์จันทร์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
103 4 อาคาร 5 536 13 เด็กชายแทนคุณ บุญจวง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านสร้างก่อ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
104 4 อาคาร 5 536 14 เด็กหญิงนคนันทินี สุรันกูล 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านศรีเชียงใหม่ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
105 4 อาคาร 5 536 15 เด็กชายดุษฎี เงาศรี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านศรีเชียงใหม่ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
106 4 อาคาร 5 536 16 เด็กหญิงชุติกาญจน์ พุฒฤทธิ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
107 4 อาคาร 5 536 17 เด็กชายเทพชุติพงษ์ ชลาศรี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ชุมชนโนนสูง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
108 4 อาคาร 5 536 18 เด็กชายจีราวิชช์ ตะจันดา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. รัฐประชา 509 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
109 4 อาคาร 5 536 19 เด็กหญิงอรวรรณยา ธรรมชาติ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. หนองบัวบาน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
110 4 อาคาร 5 536 20 เด็กชายธราธิป ชาตานันท์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
111 4 อาคาร 5 536 21 เด็กหญิงนัชชา เครือเขื่อนเพชร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. หมากหญ้า สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
112 4 อาคาร 5 536 22 เด็กชายสุรเดช ศรีบู่ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
113 4 อาคาร 5 536 23 เด็กหญิงกานดารัตน์ ตาดำ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
114 4 อาคาร 5 536 24 เด็กหญิงพิยะดา อินทรประเสริฐ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
115 4 อาคาร 5 536 25 เด็กชายวชิรวิทย์ ชัยสว่างวงศ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุกรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
116 4 อาคาร 5 536 26 เด็กหญิงกาญจนา ไชยปัญญา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านกุดลิงง้อหนองเเก สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
117 4 อาคาร 5 536 27 เด็กหญิงชรันดา ชาวเชียงยืน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านอีหลุ่ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
118 4 อาคาร 5 536 28 เด็กชายกิตติคุณ คณะรถ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านสร้างก่อ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
119 4 อาคาร 5 536 29 เด็กชายกานต์ธฤต ชูคันหอม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
120 4 อาคาร 5 536 30 เด็กชายปัณณวรรธ ศรีโยธา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านอีหลุ่ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
121 5 อาคาร 5 537 1 เด็กชายเดชาธร รุจิวงศ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
122 5 อาคาร 5 537 2 เด็กหญิงภณิตา คำภูแสน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
123 5 อาคาร 5 537 3 เด็กหญิงอาภาภรณ์ นามคันธี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
124 5 อาคาร 5 537 4 เด็กหญิงปวรวรรณ เพ็งแจ่มแจ้ง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านอีหลุ่ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
125 5 อาคาร 5 537 5 เด็กหญิงณภัทรลดา ธรรมวงษ์ศา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
126 5 อาคาร 5 537 6 เด็กชายอัจฉริยะ ดวงตา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านโนนหวาย สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
127 5 อาคาร 5 537 7 เด็กชายปิยะวัฒน์ มิตรอุดม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
128 5 อาคาร 5 537 8 เด็กชายธนวิชญ์ เกษหอม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
129 5 อาคาร 5 537 9 เด็กชายพฤทธิ์ แสนเทพ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
130 5 อาคาร 5 537 10 เด็กชายชวัลวิทย์ วงษานนท์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
131 5 อาคาร 5 537 11 เด็กหญิงณรัญญา เหล่าศรีชัย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหนองตูม สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
132 5 อาคาร 5 537 12 เด็กชายกฤตตานน สมยืน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
133 5 อาคาร 5 537 13 เด็กชายอิทธิกร เนาวบุตร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านโนนหวาย สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
134 5 อาคาร 5 537 14 เด็กหญิงศิริปรียาพร อินทรสงเคราะห์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
135 5 อาคาร 5 537 15 เด็กหญิงปาริชาติ ศรีเสมอ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล8) สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
136 5 อาคาร 5 537 16 เด็กชายธีรภัทร กองแก้ว 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ดอนบอสโกวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
137 5 อาคาร 5 537 17 เด็กชายโฆษณพงศ์ เครือโสม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล8) สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
138 5 อาคาร 5 537 18 เด็กชายอรงค์กร บุตรจันทร์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
139 5 อาคาร 5 537 19 เด็กหญิงอรชร ปาลกัลป์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล8) สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
140 5 อาคาร 5 537 20 เด็กชายสุหทัย แก้วกล้า 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
141 5 อาคาร 5 537 21 เด็กชายนิโคลาย การ์เน็ท 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
142 5 อาคาร 5 537 22 เด็กหญิงกัญญาวีร์ มะลารวมรักษ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
143 5 อาคาร 5 537 23 เด็กชายเพชรสันติชัย สันตะวงษ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
144 5 อาคาร 5 537 24 เด็กหญิงกฤติกาญจน์ อุตรักษ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มารีย์พิทักษ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
145 5 อาคาร 5 537 25 เด็กชายเจนณรงค์ คงละออ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านศรีเชียงใหม่ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
146 5 อาคาร 5 537 26 เด็กชายฮาริษ ดีนกาหมีน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. หนองไฮวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
147 5 อาคาร 5 537 27 เด็กชายณัฏฐ์วัฒณ์ เทศธรรมมา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลหนองแสง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
148 5 อาคาร 5 537 28 เด็กหญิงณัฐฎานันท์ คำพลแสน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. นาคลองหนองศรีคามวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
149 5 อาคาร 5 537 29 เด็กหญิงทิพประพา นาคีไฟ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 1 โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
150 5 อาคาร 5 537 30 เด็กชายศิรสิทธิ์ โชคบัณฑิต 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลศรีธาตุ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
151 6 อาคาร 5 527 1 เด็กหญิงณัฐวรา ภูผาจง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุ่นใจ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
152 6 อาคาร 5 527 2 เด็กชายเดชาวัต รุจิวงศ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
153 6 อาคาร 5 527 3 เด็กชายธราธิป มูลสาระ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
154 6 อาคาร 5 527 4 เด็กชายนฤเมศร์ โคตรวิชัย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านนาคลองหนองศรีตามวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
155 6 อาคาร 5 527 5 เด็กหญิงอรอนงค์ อุดม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. กุดลิงง้อหนองแก สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
156 6 อาคาร 5 527 6 เด็กชายเอื้ออัง​กูร​ เปลื้อง​รัมย์​ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัย​คริสเตียน​ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
157 6 อาคาร 5 527 7 เด็กหญิงเมริดา อยู่เอี่ยม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 1 โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
158 6 อาคาร 5 527 8 เด็กหญิงพิชชานันท์ กงกาเลียน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 1 โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
159 6 อาคาร 5 527 9 เด็กชายธนภูมิ บุญมาก 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มารีย์พิทักษ์อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
160 6 อาคาร 5 527 10 เด็กหญิงนลินนิภา หอมหวล 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลนันทวดี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
161 6 อาคาร 5 527 11 เด็กชายเจสัน จินดานันท์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
162 6 อาคาร 5 527 12 เด็กชายวิชวิช วงศ์ษา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
163 6 อาคาร 5 527 13 เด็กชายภคพล ถวิลไพร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านห้วยไร่ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
164 6 อาคาร 5 527 14 เด็กชายฐานพันธ์ เรืองสิริโชค 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
165 6 อาคาร 5 527 15 เด็กชายกัณต์ธีร์ภพ พรมขุนทด 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. สันติธรรมวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
166 6 อาคาร 5 527 16 เด็กชายณัฐกฤต จันทะนิตย์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 1 โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
167 6 อาคาร 5 527 17 เด็กชายพัชรพล อุตมา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. นาคลองหนองศรีคามวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
168 6 อาคาร 5 527 18 เด็กชายเทพทัต อุยะพิตัง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
169 6 อาคาร 5 527 19 เด็กหญิงทัคษพร บุญจำเนียร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านนาแอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
170 6 อาคาร 5 527 20 เด็กชายดัสกร คาระมาตร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ชุมชนโนนสูง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
171 6 อาคาร 5 527 21 เด็กหญิงกชกร เอี่ยมสาย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
172 6 อาคาร 5 527 22 เด็กชายธนดล ปัสสา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 1 โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
173 6 อาคาร 5 527 23 เด็กชายณภัทร ทองลอย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
174 6 อาคาร 5 527 24 เด็กชายทินณวุฒิ แก้วกัญญา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มารีย์พิทักษ์อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
175 6 อาคาร 5 527 25 เด็กชายธาวิน ภาภักดี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
176 6 อาคาร 5 527 26 เด็กหญิงอภิชญา กอมะณี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. นาคดีอนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
177 6 อาคาร 5 527 27 เด็กหญิงพิชญา ภูมิศรีแก้ว 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด) สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
178 6 อาคาร 5 527 28 เด็กชายรัชชา​นนท์​ แสงสว่าง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ภูมิพิชญ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
179 6 อาคาร 5 527 29 เด็กชายวายุภัทร์ ถาวิเศษ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านตาด สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
180 6 อาคาร 5 527 30 เด็กชายพชร วารุณ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
181 7 อาคาร 5 526 1 เด็กหญิงณัฐณิชา วารีศรี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลนันทวดี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
182 7 อาคาร 5 526 2 เด็กชายฐาปกรณ์ บุญศิริ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
183 7 อาคาร 5 526 3 เด็กชายธีรวัฒน์ นามอาษา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
184 7 อาคาร 5 526 4 เด็กหญิงศศิวิมล ผาจันดา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
185 7 อาคาร 5 526 5 เด็กชายนศนัย ภูติรักษ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
186 7 อาคาร 5 526 6 เด็กหญิงเกียรติสุดา สุดรอด 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
187 7 อาคาร 5 526 7 เด็กชายธีรภัทร เงินพิบบูล 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหนองโอนหนองฮาง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
188 7 อาคาร 5 526 8 เด็กหญิงณัฐวดี ถีระสา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลนันทวดี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
189 7 อาคาร 5 526 9 เด็กชายณเดช เทพสาร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. กระจ่างวิทย์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
190 7 อาคาร 5 526 10 เด็กชายจิรวิชญ์ เพียรไพลุน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล11หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
191 7 อาคาร 5 526 11 เด็กชายพัชรพล สระแก้ว 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
192 7 อาคาร 5 526 12 เด็กชายณัฐพงษ์ เจตบุตร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
193 7 อาคาร 5 526 13 เด็กชายออมสิน ปัตถามัย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล1โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
194 7 อาคาร 5 526 14 เด็กหญิงธนพร ไชยแสง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ชุมชนโนนสูง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
195 7 อาคาร 5 526 15 เด็กชายเพชรทวี ดวงเพชร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
196 7 อาคาร 5 526 16 เด็กชายภูมิพัฒน์ โชติช่วงลักษมี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
197 7 อาคาร 5 526 17 เด็กหญิงธัญชนก ศรีเหล่าน้อย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. หนองสำโรงวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
198 7 อาคาร 5 526 18 เด็กหญิงจิรัชยา สอนคุณแก้ว 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
199 7 อาคาร 5 526 19 เด็กหญิงคุณัฐชญา วงศ์วัฒนาคุณ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านเขือน้ำ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
200 7 อาคาร 5 526 20 เด็กชายภวัต ไชยสีหา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
201 7 อาคาร 5 526 21 เด็กหญิงพิชญาภัค อภัยแสน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
202 7 อาคาร 5 526 22 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ตุ้มจันทร์ดี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 1 เทศบาลเมืองหนองสำโรง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
203 7 อาคาร 5 526 23 เด็กหญิงธนิสร ศรีจูม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลนันทวดี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
204 7 อาคาร 5 526 24 เด็กชายพงศธร ชินคำ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ภูมิพิชญ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
205 7 อาคาร 5 526 25 เด็กชายเกษมพงค์ หาญชนะ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
206 7 อาคาร 5 526 26 เด็กหญิงพิณชญา ธนาบุญทวีโชค 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. พันธกิจวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
207 7 อาคาร 5 526 27 เด็กชายปรีชา ประเวนิตย์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านสร้างก่อ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
208 7 อาคาร 5 526 28 เด็กหญิงวรรณพัชร์ สารมะโน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลเธียรวนนท์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
209 7 อาคาร 5 526 29 เด็กหญิงปรรณธร พิมพ์ไตรรัตน์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
210 7 อาคาร 5 526 30 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สีดาห้าว 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
211 8 อาคาร 3 332 1 เด็กชายศุภวิชญ์ รุจิราทวีพัฒน์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
212 8 อาคาร 3 332 2 เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วประกอบ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหมากหญ้า สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
213 8 อาคาร 3 332 3 เด็กหญิงณัฐนันท์ เงินในวง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
214 8 อาคาร 3 332 4 เด็กชายชนัญญู วรรณพฤกษ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ดอนบอสโกวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
215 8 อาคาร 3 332 5 เด็กชายเตชิต อนุรักษ์มนตรี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
216 8 อาคาร 3 332 6 เด็กชายภาคิน เงาศรี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 1 เทศบาลเมืองหนองสำโรง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
217 8 อาคาร 3 332 7 เด็กหญิงมนัสพร คำสิงห์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
218 8 อาคาร 3 332 8 เด็กชายสุรเชษฐ์ วรรณศิริ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
219 8 อาคาร 3 332 9 เด็กหญิงปาริชาต สมบุญมี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
220 8 อาคาร 3 332 10 เด็กชายปัญญา ป้อมพันธุ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านเชียงพิณ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
221 8 อาคาร 3 332 11 เด็กหญิงศศิธร คงขจร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุ่นใจ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
222 8 อาคาร 3 332 12 เด็กชายณัฐนันท์ จันทรา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล2 มุขมนตรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
223 8 อาคาร 3 332 13 เด็กหญิงนริศรา แสงสิงห์แก้ว 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เจซี.บ้านอินทร์แปลง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
224 8 อาคาร 3 332 14 เด็กชายธรรม​ธานี​ สุริยะเดช 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลหนองแสง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
225 8 อาคาร 3 332 15 เด็กชายเทพธนา หน่ายโย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 1 โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
226 8 อาคาร 3 332 16 เด็กหญิงพิมพ์รดา อุสาพรหม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
227 8 อาคาร 3 332 17 เด็กชายชาติอาชาไนย สุริยา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 1 เทศบาลเมืองหนองสำโรง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
228 8 อาคาร 3 332 18 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ นาเมืองรักษ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เจ.ซีบ้านอินทร์แปลง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
229 8 อาคาร 3 332 19 เด็กหญิงอันนา นาบกระโทก 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหมากหญ้า สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
230 8 อาคาร 3 332 20 เด็กชายธีรวัฒน์ นาดี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. สันติธรรมวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
231 8 อาคาร 3 332 21 เด็กหญิงปลายฟ้า คำโต 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ชุมชนโนนสูง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
232 8 อาคาร 3 332 22 เด็กชายปภาวิชญ์ ือมรเวช 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. กระจ่างวิทย์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
233 8 อาคาร 3 332 23 เด็กชายศุภฤทธิ์ แท่นสัมฤทธิ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
234 8 อาคาร 3 332 24 เด็กชายเอกราช ภุคำหา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
235 8 อาคาร 3 332 25 เด็กหญิงปพิชญา รอบรู้ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
236 8 อาคาร 3 332 26 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา วิชัยรัมย์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
237 8 อาคาร 3 332 27 เด็กหญิงบุณฑริกา อุดมกัน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มารีย์พิทักษ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
238 8 อาคาร 3 332 28 เด็กหญิงกัญญณัท โพธิ์ผ่อง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
239 8 อาคาร 3 332 29 เด็กชายธีรโชติ เที่ยงจิตร์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
240 8 อาคาร 3 332 30 เด็กหญิงสวรรยา ผาแสน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
241 9 อาคาร 3 333 1 เด็กชายธนสิทธิ์ วชิระปัญญานนท์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
242 9 อาคาร 3 333 2 เด็กชายธนกฤต ขันเพชร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
243 9 อาคาร 3 333 3 เด็กชายกันตพงศ์ โคตรวงศ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
244 9 อาคาร 3 333 4 เด็กหญิงศุภสุตา บุญประเสริฐ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. หนองสำโรงวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
245 9 อาคาร 3 333 5 เด็กชายหฤษฎ์ รัตนโชติ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล8) สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
246 9 อาคาร 3 333 6 เด็กหญิงนนทิชา เป้าทอง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านเชียงพิณ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
247 9 อาคาร 3 333 7 เด็กหญิงสิริยาพร คำกอดแก้ว 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านดงบัง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
248 9 อาคาร 3 333 8 เด็กหญิงชนัญธิดา ชุดชา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ภูมิพิชญ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
249 9 อาคาร 3 333 9 เด็กชายกริชเมธา กล่อมจอหอ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
250 9 อาคาร 3 333 10 เด็กชายจักรภพ บุญพา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
251 9 อาคาร 3 333 11 เด็กหญิงวิรัญชยา ศรีวิชา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลหนองแสง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
252 9 อาคาร 3 333 12 เด็กชายกฤติเดช พรมสมบัติ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
253 9 อาคาร 3 333 13 เด็กชายอภิภู จันทน์ไพรสณฑ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
254 9 อาคาร 3 333 14 เด็กหญิงณัชยา วงษ์ดี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
255 9 อาคาร 3 333 15 เด็กหญิงอนัญญา ถำวาปี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านดงหวายดงขวาง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
256 9 อาคาร 3 333 16 เด็กหญิงสุชานันท์ อนุมาตย์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
257 9 อาคาร 3 333 17 เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ พนมภู 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
258 9 อาคาร 3 333 18 เด็กชายชวินบุตร ศรีสวาท 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
259 9 อาคาร 3 333 19 เด็กหญิงวรดา ศรีหาปัญญา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
260 9 อาคาร 3 333 20 เด็กหญิงนริศราห์ จันทร์พายัพ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
261 9 อาคาร 3 333 21 เด็กหญิงสุธิมา ไชยดี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
262 9 อาคาร 3 333 22 เด็กชายศิริโชค ยงยืน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. กุดลิงง้อหนองแก สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
263 9 อาคาร 3 333 23 เด็กหญิงอังคณา เดชา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
264 9 อาคาร 3 333 24 เด็กหญิงประติภา ไพคำนาม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
265 9 อาคาร 3 333 25 เด็กชายภูมิภัทร จารุจินดา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 1 โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
266 9 อาคาร 3 333 26 เด็กชายศักรนันทน์ ศรีแสง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
267 9 อาคาร 3 333 27 เด็กชายณัฐฐกรณ์ นามวงศ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อินทร์แปลง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
268 9 อาคาร 3 333 28 เด็กชายวานุภา สอนชาวิเศษ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
269 9 อาคาร 3 333 29 เด็กหญิงพัชราพร บุตรโพธิ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
270 9 อาคาร 3 333 30 เด็กหญิงสุพิชญา ยศวิบูลย์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
271 10 อาคาร 3 334 1 เด็กชายธนกฤต วิบูลย์กุล 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
272 10 อาคาร 3 334 2 เด็กหญิงศิรัญญา นามพิสัย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
273 10 อาคาร 3 334 3 เด็กหญิงศิรประภา โพธิ์ศรี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. กุดลิงง้อหนองแก สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
274 10 อาคาร 3 334 4 เด็กหญิงดนุลดา โคตาสา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
275 10 อาคาร 3 334 5 เด็กหญิงธัญญานุช อ่อนพรม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
276 10 อาคาร 3 334 6 เด็กหญิงศิราณี มาตรา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านโนนสะอาดผาสุข สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
277 10 อาคาร 3 334 7 เด็กชายสรวิชญ์ บุตรจรัญ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลนันทวดี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
278 10 อาคาร 3 334 8 เด็กชายภควัต เก่งคำ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านโนนเดื่อ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
279 10 อาคาร 3 334 9 เด็กหญิงเพชรไพลิน ชมภูทอง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
280 10 อาคาร 3 334 10 เด็กชายกรวิชญ์ บุตรกันหา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล8) สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
281 10 อาคาร 3 334 11 เด็กหญิงวรหฤทัย สะอาด 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
282 10 อาคาร 3 334 12 เด็กหญิงอชิรญาณ์ ล่ามแขก 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
283 10 อาคาร 3 334 13 เด็กชายนิติภูมิ โสภาบุตร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
284 10 อาคาร 3 334 14 เด็กชายวชิรวิทย์ พงษาเวียง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ภูมิพิชญ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
285 10 อาคาร 3 334 15 เด็กหญิงวรรณภา ทวิสุด 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
286 10 อาคาร 3 334 16 เด็กหญิงนภาพร สมบุญมี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหมากหญ้า สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
287 10 อาคาร 3 334 17 เด็กหญิงภูริชญา ศรีจันทร์โคตร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
288 10 อาคาร 3 334 18 เด็กชายธนคุณ อ่อนคำ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
289 10 อาคาร 3 334 19 เด็กหญิงธนพร จันทะสอน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
290 10 อาคาร 3 334 20 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ปากแก้ว 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ชุมพลนาคลัง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
291 10 อาคาร 3 334 21 เด็กชายธนธรณ์ ดูเถอะ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. วิสุทธิวงศ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
292 10 อาคาร 3 334 22 เด็กชายสรวิทย์ ถานันตะ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
293 10 อาคาร 3 334 23 เด็กชายศรัณยพงษ์ บุญราศรี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
294 10 อาคาร 3 334 24 เด็กชายพชร บุตรราชเทพ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทพนุสรฌ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
295 10 อาคาร 3 334 25 เด็กชายธนวัฒน์ อินปัตถา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
296 10 อาคาร 3 334 26 เด็กหญิงกัญญรัตน์ โยธา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
297 10 อาคาร 3 334 27 เด็กชายยยณัฐ รักษ์สูงเนิน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านตาด สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
298 10 อาคาร 3 334 28 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สาริยา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลนันทวดี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
299 10 อาคาร 3 334 29 เด็กหญิงหฤทชนัน ทองจุ่น 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
300 10 อาคาร 3 334 30 เด็กหญิงธิติมา จันทบูรณ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
301 11 อาคาร 3 335 1 เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทบูรณ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
302 11 อาคาร 3 335 2 เด็กหญิงวชิรญาณ์ จันทวี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
303 11 อาคาร 3 335 3 เด็กชายธนากร อุทบุตร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหนองน้ำเค็ม สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
304 11 อาคาร 3 335 4 เด็กหญิงสุชาดา แสนเสนา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
305 11 อาคาร 3 335 5 เด็กชายชัยรัชต์ แก้วประทุม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
306 11 อาคาร 3 335 6 เด็กหญิงธนภรณ์ เชิดชู 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
307 11 อาคาร 3 335 7 เด็กชายธนกฤต นาทองถม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. กระจ่างวิทย์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
308 11 อาคาร 3 335 8 เด็กหญิงอภิญญา ศรีเมือง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. นาคลองหนองศรีคามวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
309 11 อาคาร 3 335 9 เด็กหญิงจิตาภา จันทะเลิศ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
310 11 อาคาร 3 335 10 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เชิดชู 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
311 11 อาคาร 3 335 11 เด็กชายชาตรี อุปถัมภ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
312 11 อาคาร 3 335 12 เด็กหญิงปายฟ้า พุทธเสน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
313 11 อาคาร 3 335 13 เด็กชายธรรมาวิทย์ กลางโยธีจรัส 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
314 11 อาคาร 3 335 14 เด็กชายวรสิทธิ์ ไกรวงศ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
315 11 อาคาร 3 335 15 เด็กชายณัฐพร เกมาหะยุง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
316 11 อาคาร 3 335 16 เด็กชายจิระนันท์ ไพรสุวรรณ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
317 11 อาคาร 3 335 17 เด็กหญิงปรายหนาว อัศวภูมิ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มารีย์พิทักษ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
318 11 อาคาร 3 335 18 เด็กหญิงสุพรรษา ขันธชัย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. นาอ่าง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
319 11 อาคาร 3 335 19 เด็กชายณัฏฐ์ แสนทอง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
320 11 อาคาร 3 335 20 เด็กหญิงกฤติญา ไตรยราช 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
321 11 อาคาร 3 335 21 เด็กชายวรินทร เอ็บมูล 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหาไถ่ศึกษาอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
322 11 อาคาร 3 335 22 เด็กชายสัจจะนิรันดร์ นาดี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล8) สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
323 11 อาคาร 3 335 23 เด็กชายเทพทักษิณ คำกันหา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล8) สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
324 11 อาคาร 3 335 24 เด็กหญิงจิรตระการ โพธิจักร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. สหมิตรพิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
325 11 อาคาร 3 335 25 เด็กชายพัสกร เหลาแหลม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านตาด สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
326 11 อาคาร 3 335 26 เด็กหญิงปณิธิดา คามะเชียงพิณ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านโสกนํ้าขาว สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
327 11 อาคาร 3 335 27 เด็กหญิงกนกจันทร์ จันทร์ไทยธชา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. หนองบัววิทยายน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
328 11 อาคาร 3 335 28 เด็กชายสุชาครีย์ มหาโยธี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
329 11 อาคาร 3 335 29 เด็กหญิงอนุธิดา ฉิมกมล 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหนองหอย สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
330 11 อาคาร 3 335 30 เด็กชายธนพงษ์ บุพศิริ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
331 12 อาคาร 3 336 1 เด็กชายดรัณภพ หงษ์ทอง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหมากหญ้า สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
332 12 อาคาร 3 336 2 เด็กชายธนกฤต ไชยสิทธิ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
333 12 อาคาร 3 336 3 เด็กชายกฤษกร บังศรี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
334 12 อาคาร 3 336 4 เด็กชายเกียรติยศ สมบูรณ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
335 12 อาคาร 3 336 5 เด็กหญิงภคสิริ ภูมิชัย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
336 12 อาคาร 3 336 6 เด็กชายกฤษฎา ตุธิรัตน์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
337 12 อาคาร 3 336 7 เด็กหญิงวรินทร์นุช ทองดี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
338 12 อาคาร 3 336 8 เด็กชายณัฐเศรษฐ นามวิเศษ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. สุขานารี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
339 12 อาคาร 3 336 9 เด็กหญิงพิชญา บุญประสพ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
340 12 อาคาร 3 336 10 เด็กชายอนุรักษ์ ื์มุริจันทร์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
341 12 อาคาร 3 336 11 เด็กชายดิเรกรุฒ ขันทะแพทย์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
342 12 อาคาร 3 336 12 เด็กหญิงกาญจนา ปิ่นเกตุ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
343 12 อาคาร 3 336 13 เด็กหญิงธนารีย์ แก้วจันทา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านโคกสะอาดศรีบรูพา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
344 12 อาคาร 3 336 14 เด็กหญิงนพมาศ ศักดิ์ขะสิทธิ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหาไถ่ศึกษาอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
345 12 อาคาร 3 336 15 เด็กชายชัยเทพ ทองดี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
346 12 อาคาร 3 336 16 เด็กชายปารเมศ บุญประดับ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านโคกก่องหนองแวงยาว สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
347 12 อาคาร 3 336 17 เด็กชายพงศกร พงษ์เกษม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านโสกน้ำขาว สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
348 12 อาคาร 3 336 18 เด็กชายสิรภพ จิตตั้งบุญญา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหาไถ่ศึกษาอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
349 12 อาคาร 3 336 19 เด็กหญิงฐิตาพร แสนรัมย์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ครบุรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
350 12 อาคาร 3 336 20 เด็กชายอภิวัฒน์ เหาะสูงเนิน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
351 12 อาคาร 3 336 21 เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วอินทร์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
352 12 อาคาร 3 336 22 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ เตชะวา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ครบุรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
353 12 อาคาร 3 336 23 เด็กหญิงธนิดา ชาวกะมุต 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ดอนบอสโกวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
354 12 อาคาร 3 336 24 เด็กชายกันต์กฤช วงศ์ชัย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลนันทวดี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
355 12 อาคาร 3 336 25 เด็กชายอภิวัตน์ วะชุม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
356 12 อาคาร 3 336 26 เด็กชายกฤษณะ ชาวกะมุต 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ดอนบอสโกวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
357 12 อาคาร 3 336 27 เด็กชายธัญสิริ ถาริวงศ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านตาด สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
358 12 อาคาร 3 336 28 เด็กชายภูริวัจน์ ศิระลักขณาวิชญ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
359 12 อาคาร 3 336 29 เด็กหญิงนารีรัตน์ พรหมมา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 1 โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
360 12 อาคาร 3 336 30 เด็กหญิงธาราทิพย์ พูลเจริญ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านศรีบุญเรือง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
361 13 อาคาร 3 337 1 เด็กหญิงกุลปริยา พวงกัญญา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านศรีบุญเรือง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
362 13 อาคาร 3 337 2 เด็กหญิงสุกัญญา เชื่อมแก้ว 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
363 13 อาคาร 3 337 3 เด็กหญิงนันทิดา บุญประดับ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านศรีบุญเรือง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
364 13 อาคาร 3 337 4 เด็กชายศิวกร แสงบัวท้าว 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
365 13 อาคาร 3 337 5 เด็กหญิงพิชชาภา อายิ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
366 13 อาคาร 3 337 6 เด็กหญิงกฤตยา พิลาวัลย์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. น้ำพอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
367 13 อาคาร 3 337 7 เด็กชายวรเชษฐ์ นาสมชัย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
368 13 อาคาร 3 337 8 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ดาจักร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
369 13 อาคาร 3 337 9 เด็กชายพีระพัฒน์ สีสุวรรณ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
370 13 อาคาร 3 337 10 เด็กชายนิติพล ป้องสีดา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
371 13 อาคาร 3 337 11 เด็กชายสรรพวิชญ์ ศรีบุญเพ็ง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
372 13 อาคาร 3 337 12 เด็กหญิงกรรณิกา คำเพ็ง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านตาด สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
373 13 อาคาร 3 337 13 เด็กชายณวพล ศรฉัตรารักษ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
374 13 อาคาร 3 337 14 เด็กหญิงศิรินทิพย์ เหง้าศรีไพร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 1 เทศบาลเมืองหนองสำโรง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
375 13 อาคาร 3 337 15 เด็กชายอนันต์ สีหาใต้ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
376 13 อาคาร 3 337 16 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ถ้ำหิ่น 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุ่นใจ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
377 13 อาคาร 3 337 17 เด็กชายสุบิน โนวฤทธิ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านตาด สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
378 13 อาคาร 3 337 18 เด็กหญิงวราภรณ์ สุริสาร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านนาเยีย สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
379 13 อาคาร 3 337 19 เด็กหญิงชนิดาภา จันนาวัน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
380 13 อาคาร 3 337 20 เด็กชายธเนษฐ พิมพ์คีรี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหนองบัวบาน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
381 13 อาคาร 3 337 21 เด็กหญิงกนิษฐา สีระหัง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
382 13 อาคาร 3 337 22 เด็กชายพัฒนศักดิ์ ตุละวรรณ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
383 13 อาคาร 3 337 23 เด็กชายรชต ศรีพรม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
384 13 อาคาร 3 337 24 เด็กชายธีรภพ หาญสมบัติ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
385 13 อาคาร 3 337 25 เด็กหญิงชื่นนภา นันตะกุล 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านเลี่ยมพิลึก สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
386 13 อาคาร 3 337 26 เด็กชายธนากร วงหาจักร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านเซประชาอุทิศ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
387 13 อาคาร 3 337 27 เด็กชายธนเดช พานเยือง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
388 13 อาคาร 3 337 28 เด็กชายเมฆ์ฆาวิณณ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านตาด สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
389 13 อาคาร 3 337 29 เด็กชายพิริยะ พระสว่าง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านบึงกาฬ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
390 13 อาคาร 3 337 30 เด็กชายสุกฤษฎิ์ บุญขันธ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
391 14 อาคาร 3 338 1 เด็กหญิงไอรดา กัลยาวงศ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
392 14 อาคาร 3 338 2 เด็กชายณัฐพนธ์ ร่มเย็น 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
393 14 อาคาร 3 338 3 เด็กหญิงวรการญจน์ ทาสีดำ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ภูมิพิชญ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
394 14 อาคาร 3 338 4 เด็กชายพีระเดช ยามีภักดี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านโสกน้ำขาว สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
395 14 อาคาร 3 338 5 เด็กชายณัฐวุฒิ สิตะวรรณ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านโสกน้ำขาว สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
396 14 อาคาร 3 338 6 เด็กหญิงพีรญา รัตตานนท์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เซนต์เมรี่ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
397 14 อาคาร 3 338 7 เด็กหญิงพรธิดา จันแย้ม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหมากหญ้า สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
398 14 อาคาร 3 338 8 เด็กชายสุรชัย วันนะชัย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านเลี่ยมพิลึก สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
399 14 อาคาร 3 338 9 เด็กชายธนธร สุขเกษม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาลตำบลโนนสะอาด สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
400 14 อาคาร 3 338 10 เด็กชายพีรพล พิพิธกุล 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. หนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
401 14 อาคาร 3 338 11 เด็กชายธีรเทพ บุญเวิน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
402 14 อาคาร 3 338 12 เด็กหญิงวิรัลพัชร หน่ายโย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหาไถ่ศึกษาอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
403 14 อาคาร 3 338 13 เด็กชายธัญธร สุริฉาย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
404 14 อาคาร 3 338 14 เด็กชายรัฐภูมิ สาไพรวัลย์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
405 14 อาคาร 3 338 15 เด็กหญิงสุกัญญา แก้วเมือง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
406 14 อาคาร 3 338 16 เด็กชายธณัฐธานนท์ มนนามอญ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
407 14 อาคาร 3 338 17 เด็กหญิงภคพร วิเวกขุนศรี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
408 14 อาคาร 3 338 18 เด็กชายรัชชานนท์ เจริญราช 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านมาบยางพร สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
409 14 อาคาร 3 338 19 เด็กหญิงณัฐธิฌา ลุนอินทร์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านเลี่ยมพิลึก สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
410 14 อาคาร 3 338 20 เด็กหญิงภัทรนันท์ แสงทอง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลสกลนคร สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
411 14 อาคาร 3 338 21 เด็กชายธนภัทร วชิราภากร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
412 14 อาคาร 3 338 22 เด็กชายปัณณวิชญ์ เเสงลี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ทองอินทร์สวนมอญ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
413 14 อาคาร 3 338 23 เด็กชายณัฐกรณ์ นิลภูมิ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ชุมชนกุดหมากไฟ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
414 14 อาคาร 3 338 24 เด็กหญิงมณฑกาญจน์ แก่นพุทธ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านเซประชาอุทิศ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
415 14 อาคาร 3 338 25 เด็กชายวรภัทร เสนาวงศ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
416 14 อาคาร 3 338 26 เด็กชายสถิตพงศ์ พฤทธิเทพ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
417 14 อาคาร 3 338 27 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา จิดาภาสมบัติ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล ๒ มุขมนตรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
418 14 อาคาร 3 338 28 เด็กชายคชภัค ธนาจริยะ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
419 14 อาคาร 3 338 29 เด็กชายปุญญพัฒน์ สุกประเสริฐ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
420 14 อาคาร 3 338 30 เด็กชายวชิระ พิมพ์วาปี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลหนองแสง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
421 15 อาคาร 3 328 1 เด็กหญิงพิจิตรา วิชัยวงษ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหนองตูม สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
422 15 อาคาร 3 328 2 เด็กหญิงนิลรัตน์ สีต่างคำ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านข่าน้อย สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
423 15 อาคาร 3 328 3 เด็กชายจิรภัทร จันนาวัน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลญาริดา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
424 15 อาคาร 3 328 4 เด็กชายเขตโสภณ ลี้ตระกูล 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
425 15 อาคาร 3 328 5 เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีชัยโย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านเลี่ยมพิลึก สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
426 15 อาคาร 3 328 6 เด็กชายจิรพัฒน์ ไขเเดง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านข่า สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
427 15 อาคาร 3 328 7 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อุ่นศรี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
428 15 อาคาร 3 328 8 เด็กชายปรมินทร์ ดาวสว่าง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล5สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
429 15 อาคาร 3 328 9 เด็กหญิงอินทิรา ถี่ถ้วน 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
430 15 อาคาร 3 328 10 เด็กชายอิทธิกร ไชยเสริม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
431 15 อาคาร 3 328 11 เด็กหญิงไอรดา เลพล 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
432 15 อาคาร 3 328 12 เด็กชายธนกร นามภักดี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลนันทวดี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
433 15 อาคาร 3 328 13 เด็กหญิงวนิดา แก้ววรรณ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านโนนชัยศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
434 15 อาคาร 3 328 14 เด็กหญิงสุพรรษา แก้วสงวนศิลป์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านนิคมพัฒนา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
435 15 อาคาร 3 328 15 เด็กหญิงสุพิมมณี โพธิ์นะทา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
436 15 อาคาร 3 328 16 เด็กชายธีระ ฝ่ายรีย์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านโสกน้ำขาว สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
437 15 อาคาร 3 328 17 เด็กชายณัฐชานนท์ สุสุวรรณ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
438 15 อาคาร 3 328 18 เด็กหญิงวรฤทัย วิบูลย์กุล 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
439 15 อาคาร 3 328 19 เด็กชายลภน แสงสุวรรณ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
440 15 อาคาร 3 328 20 เด็กชายภวิศ จงไกรจักร์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านเลื่อม สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
441 15 อาคาร 3 328 21 เด็กชายรฐนนท์ ศุกรวรรณ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
442 15 อาคาร 3 328 22 เด็กชายปวีณ์กร แก้วกันทา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ดอนบอสโกวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
443 15 อาคาร 3 328 23 เด็กชายอชิรวิชญ์ จันทร์โสภา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
444 15 อาคาร 3 328 24 เด็กชายฉัตรชัย ศรีมาวงษ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านเลี่ยมพิลึก สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
445 15 อาคาร 3 328 25 เด็กหญิงธมลวรรณ จันทรศร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
446 15 อาคาร 3 328 26 เด็กหญิงธนพร จำปาวงษ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
447 15 อาคาร 3 328 27 เด็กชายพลาธิป พุ่มเพ็ง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
448 15 อาคาร 3 328 28 เด็กหญิงสุวัลยา วงศ์ดี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
449 15 อาคาร 3 328 29 เด็กหญิงกมลชนก โคตรศิริ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านโสกน้ำขาว สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
450 15 อาคาร 3 328 30 เด็กหญิงพิชฎา สำแดงไชย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ภูมพิชญ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
451 16 อาคาร 3 327 1 เด็กชายณฐพงศ์ คำใส 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. คริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
452 16 อาคาร 3 327 2 เด็กชายธนภัทร อินทร์เรืองศรี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
453 16 อาคาร 3 327 3 เด็กหญิงพัชนิดา มูลนา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
454 16 อาคาร 3 327 4 เด็กหญิงภิญชัญญา มณีวงศ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ดอนบอสโกวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
455 16 อาคาร 3 327 5 เด็กหญิงสุพิชญา เพชรเที่ยง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 1 โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
456 16 อาคาร 3 327 6 เด็กหญิงสุชาดา มณีโชติ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
457 16 อาคาร 3 327 7 เด็กชายกิตติศักดิ์ เอมโอษฐ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ชุมชนบ้านท่าสะอาด สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
458 16 อาคาร 3 327 8 เด็กชายธีรภัทร ทะยอมใหม่ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
459 16 อาคาร 3 327 9 เด็กหญิงกัลยาสิณี บุตรอินทร์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านคำม่วง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
460 16 อาคาร 3 327 10 เด็กหญิงกัญญาภัค รักษ์มณี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เซนต์เมรี่ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
461 16 อาคาร 3 327 11 เด็กหญิงจิรนันท์ มนต์เลี้ยง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทศบาล 1 โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
462 16 อาคาร 3 327 12 เด็กชายจิรายุ มุ่งช่วย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านเมืองปัง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
463 16 อาคาร 3 327 13 เด็กชายพรพรหม จันทรเสรา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
464 16 อาคาร 3 327 14 เด็กชายณาศิส น้อยหว้า 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
465 16 อาคาร 3 327 15 เด็กชายรัชชานนท์ ศิริดล 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ผ่านศึกสงเคราะห์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
466 16 อาคาร 3 327 16 เด็กชายนทีกร จันทรเสนา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทพปัญญา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
467 16 อาคาร 3 327 17 เด็กหญิงฌานิศา เพลิดพราว 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
468 16 อาคาร 3 327 18 เด็กชายภาสกร อากานิตย์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. กระจ่างวิทย์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
469 16 อาคาร 3 327 19 เด็กชายนนท์ปวิธ อินทร์งาม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
470 16 อาคาร 3 327 20 เด็กชายทินภ้ทร มีพวก 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลนันทวดี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
471 16 อาคาร 3 327 21 เด็กชายอภิสิทธิ์ ดรโคตรจันทร์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อินทร์แปลง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
472 16 อาคาร 3 327 22 เด็กหญิงจีระนันท์ จันทรมณี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
473 16 อาคาร 3 327 23 เด็กหญิงรัตนวดี ชมที 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุ่นใจ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
474 16 อาคาร 3 327 24 เด็กหญิงวิริยา วันทอง 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุ่นใจ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
475 16 อาคาร 3 327 25 เด็กชายกันตพงศ์ ทูลพิรัตน์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
476 16 อาคาร 3 327 26 เด็กชายจิราเมธ คิดควร 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. หนองสำโรงวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
477 16 อาคาร 3 327 27 เด็กหญิงวิธิดา แสนชมภู 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บ้านหนองบัวบาน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
478 16 อาคาร 3 327 28 เด็กหญิงปภาวรินทร์ พงษ์สุพรรณศรี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. ดอนบอสโกวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
479 16 อาคาร 3 327 29 เด็กชายศุภวิช​ญ์​ ศรีอุดม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาล​อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
480 16 อาคาร 3 327 30 เด็กหญิงณปพัทธ ห่วงพิมาย 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
481 16 อาคาร 3 326 1 เด็กชายพงศ์พล เกษรัตน์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลนันทวดี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
482 16 อาคาร 3 326 2 เด็กหญิงสหฤทัย เพ็งแก่นท้าว 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
483 16 อาคาร 3 326 3 เด็กชายอติเทพ แพ่งพรม 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เทพปัญญา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
484 16 อาคาร 3 326 4 เด็กชายนวพล พลพิทักษ์ 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
485 16 อาคาร 3 326 5 เด็กหญิงอรอุมา มีศรี 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. บะยาวพัฒนาศึกษา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
486 16 อาคาร 3 326 6 เด็กชายเกริกชัย ดุลย์ชูประภา 25 มีนาคม 2566 08.30 - 12.00 น. เจ.ซี.บ้านอินทร์แปลง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
487 1 อาคาร 5 532 1 นายธนากร วิธิบูลย์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
488 1 อาคาร 5 532 2 นายปฏิวัติ อินทร์ดี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
489 1 อาคาร 5 532 3 นายปิยะวิชญ สุวรรณคำ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
490 1 อาคาร 5 532 4 นายพลพล พลบูรณ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
491 1 อาคาร 5 532 5 นายวสวัตติ์ รติวีรภัทรกุล 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
492 1 อาคาร 5 532 6 นายศุภชัย นามวงศ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
493 1 อาคาร 5 532 7 นางสาวพชรพร คำโคตร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
494 1 อาคาร 5 532 8 นายคณิศร ชมภูธร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
495 1 อาคาร 5 532 9 นายภูมิพัฒน์ วรรณพันธ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
496 1 อาคาร 5 532 10 นายรติพงษ์ เชื้อเมฆ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
497 1 อาคาร 5 532 11 นายรัฐศาสตร์ แซ่เหลี่ยง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
498 1 อาคาร 5 532 12 เด็กหญิงขวัญข้าว เงินขาว 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
499 1 อาคาร 5 532 13 นางสาวชนม์นิภา พันธ์เดช 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
500 1 อาคาร 5 532 14 นางสาวชนาภา ปลั่งกลาง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
501 1 อาคาร 5 532 15 นายปุญวัตร คำพิคา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
502 1 อาคาร 5 532 16 นายสุรวุฒิ น้อยเนารัง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
503 1 อาคาร 5 532 17 นายธนชาติ นามมีชัย 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
504 1 อาคาร 5 532 18 นายปรัชญา คำพิคา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
505 1 อาคาร 5 532 19 นายพชรพล ลือไชยษา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
506 1 อาคาร 5 532 20 นายกิตติพันธ์ ชินศิรประภาขวัญ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
507 1 อาคาร 5 532 21 เด็กชายธนกฤษ ศรีแสง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
508 1 อาคาร 5 532 22 นายทรัพทวี ยอดคีรี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
509 1 อาคาร 5 532 23 เด็กชายพงศภัค ชำนาญกุลgd 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
510 1 อาคาร 5 532 24 นายธนวุฒิ ทองเผ้า 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
511 1 อาคาร 5 532 25 นายอาทิตย์ กันทิสา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
512 1 อาคาร 5 532 26 นางสาวศุมินท์ตา บำรุง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
513 1 อาคาร 5 532 27 นางสาวศศิวิมล แก้วสะเทือน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
514 1 อาคาร 5 532 28 นางสาวสุดารัตน์ ใจบุญ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
515 1 อาคาร 5 532 29 เด็กหญิงกัลยา วิ่งเดช 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
516 1 อาคาร 5 532 30 นางสาวณภัทรประภา นิยมสุข 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
517 2 อาคาร 5 534 1 เด็กหญิงณัฐณิชา ยี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
518 2 อาคาร 5 534 2 นางสาวศุพิชญา สุนทรวิสัย 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
519 2 อาคาร 5 534 3 เด็กหญิงอัญชิสา ลาดบัวสี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
520 2 อาคาร 5 534 4 นางสาวอารดา แสนชมภู 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
521 2 อาคาร 5 534 5 นางสาวกวินทรา สีละโคตร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
522 2 อาคาร 5 534 6 นางสาวกุหลาบ เจิมแหล่ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
523 2 อาคาร 5 534 7 นายธวัชชัย นามมีชัย 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
524 2 อาคาร 5 534 8 นายอภิสิทธิ์ ทาสีดำ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
525 2 อาคาร 5 534 9 นายธนากร โคกโพธิ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
526 2 อาคาร 5 534 10 นายศิริพงศ์ นิมิตเสาวพงศ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
527 2 อาคาร 5 534 11 นางสาวศศิธร ศรีสมภาร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
528 2 อาคาร 5 534 12 นางสาวอภาพร ด้วงสะดี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
529 2 อาคาร 5 534 13 เด็กหญิงสร้อยพชรพรรณ แสนสุข 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
530 2 อาคาร 5 534 14 นางสาวกรพินธุ์ บุตรอินทร์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
531 2 อาคาร 5 534 15 นางสาวกัญชพร ปินะสา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
532 2 อาคาร 5 534 16 เด็กหญิงธนาทิพย์ บุญมาน้อย 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
533 2 อาคาร 5 534 17 นางสาวธนัชพร ทิพย์แสง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
534 2 อาคาร 5 534 18 เด็กหญิงสุจิตรา โพธสา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
535 2 อาคาร 5 534 19 นายธนพล ดำเวียงคำ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
536 2 อาคาร 5 534 20 นายสิทธิศักดิ์ วิษวิบูลย์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
537 2 อาคาร 5 534 21 เด็กหญิงพรกนก กินรีงาม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
538 2 อาคาร 5 534 22 นางสาวสุภาพร เริงรื่น 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
539 2 อาคาร 5 534 23 เด็กชายกมลวิช อ้นอมร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
540 2 อาคาร 5 534 24 เด็กหญิงกนกกร วุฒิเสลา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
541 2 อาคาร 5 534 25 นางสาวจิราภัทธ์ สิงสถิต 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
542 2 อาคาร 5 534 26 นางสาวธิติวรดา เมืองมุงคุณ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
543 2 อาคาร 5 534 27 นายนราธิป ตอนเหนือ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
544 2 อาคาร 5 534 28 นายรัญชน์ เกตุแก้ว 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
545 2 อาคาร 5 534 29 นางสาวพาทินธิดา แก้วอินทร์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
546 2 อาคาร 5 534 30 เด็กชายโภคทัต แสงตะวัน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
547 3 อาคาร 5 535 1 เด็กชายณัฐกิตติ์ ตาลวิลาศ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
548 3 อาคาร 5 535 2 นายอดิศร ศรีวงราช 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
549 3 อาคาร 5 535 3 นางสาวสลิลทิพย์ คุณาเนตร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
550 3 อาคาร 5 535 4 เด็กหญิงอาทิตยา ญาตินิยม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
551 3 อาคาร 5 535 5 นางสาวสาริน น้อยบรรเทา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
552 3 อาคาร 5 535 6 นายนราธร คำลอย 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
553 3 อาคาร 5 535 7 นางสาวจินดาพร จำปีหอม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
554 3 อาคาร 5 535 8 นางสาวปาริชาติ วงษ์บู่ทอง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
555 3 อาคาร 5 535 9 นางสาวสุภิดาภา สุ่มมาตย์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
556 3 อาคาร 5 535 10 นางสาวศศิมาภรณ์ จันทรเสนา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
557 3 อาคาร 5 535 11 เด็กชายภาคภูมิ ภาคศิริ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหัวบึง ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน1
558 3 อาคาร 5 535 12 เด็กหญิงนวรัตน์ น้อยมะลิวัลย์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหัวบึง ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน1
559 3 อาคาร 5 535 13 เด็กชายธนิก เลิศอำรุงกุล 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรวิทยา ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน1
560 3 อาคาร 5 535 14 เด็กชายจิรศักดิ์ ชื่นตา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทพนุสรณ์ ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน1
561 3 อาคาร 5 535 15 เด็กหญิงทิพวัลย์ ศรีผาย 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน1
562 3 อาคาร 5 535 16 นายภูริณัฐ บูรณะ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. วังสามหมอวิทยาคาร สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
563 3 อาคาร 5 535 17 นางสาวนฤตยา ชาภูวงศ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. โนนสะอาดพิทยาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
564 3 อาคาร 5 535 18 นางสาวปนัดดา ดวงจันดา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
565 3 อาคาร 5 535 19 นางสาวไอริษา สุดสายเนตร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหัวบึง สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
566 3 อาคาร 5 535 20 นายศิรศักดิ์ คำสุข 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
567 3 อาคาร 5 535 21 นายณภัทร พนารัตน์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
568 3 อาคาร 5 535 22 เด็กหญิงนรมน อารีย์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
569 3 อาคาร 5 535 23 นางสาวชลนิชา สุวรรณจักร์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
570 3 อาคาร 5 535 24 เด็กชายทาวิชญ์ แสงรวม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
571 3 อาคาร 5 535 25 นางสาวศิรประภา ถำวาปี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
572 3 อาคาร 5 535 26 เด็กหญิงธิติกาญจน์ ทาสีดำ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทศบาล 2 มุขมนตรี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
573 3 อาคาร 5 535 27 นางสาวปวรา ดีปาละ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
574 3 อาคาร 5 535 28 เด็กหญิงวริศรา บุตตะโยธี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
575 3 อาคาร 5 535 29 นางสาวภทรพรรณ วรรณศิริ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
576 3 อาคาร 5 535 30 เด็กชายกฤตภาส คึมยะราช 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. พันธกิจวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
577 4 อาคาร 5 536 1 นางสาวหทัยรัตน์ แสนโยธะกะ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
578 4 อาคาร 5 536 2 นายพุฒิเมธ ขามประไพ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
579 4 อาคาร 5 536 3 เด็กชายธรรมดนย์ ธรรมรงค์รัตน์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทศบาล3บ้านเหล่า สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
580 4 อาคาร 5 536 4 เด็กชายธันวา ศรีสุดตา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
581 4 อาคาร 5 536 5 นายรัตถนนท์ คงสิบ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
582 4 อาคาร 5 536 6 เด็กชายภควัต บุตรกันหา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
583 4 อาคาร 5 536 7 นายรติพงษ์ เชื้อเมฆ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
584 4 อาคาร 5 536 8 นางสาวชลธิชา มหาลา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. กุดจับประชาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
585 4 อาคาร 5 536 9 นายปฏิพัทธิ์ คมกล้า 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
586 4 อาคาร 5 536 10 นางสาวพรธิดา บ้งงึ้ม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านสร้างก่อ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
587 4 อาคาร 5 536 11 นายกิ่งเพชร สวัสดี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
588 4 อาคาร 5 536 12 นายจตุพล ทัพรัตน์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
589 4 อาคาร 5 536 13 นายกกุธภัณฑ์ ชูพรหมวงศ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
590 4 อาคาร 5 536 14 นายณวัฒน์ แสนหมื่น 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
591 4 อาคาร 5 536 15 นายอภิสิทธ์ สุนประทุม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหนองหลอด สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
592 4 อาคาร 5 536 16 นายรัฐศาสตร์ แก้วประดับ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
593 4 อาคาร 5 536 17 นางสาวกัญญาพัชร ทองดีนอก 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
594 4 อาคาร 5 536 18 นางสาวอรัญญา ไชยคำจันทร์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
595 4 อาคาร 5 536 19 นายชนินันท์ สร้อยสูงเนิน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
596 4 อาคาร 5 536 20 นายธีรศักดิ์ เวียงนนท์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
597 4 อาคาร 5 536 21 นายภคพล พันทะบัวศรี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มารีย์พิทักษ์อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
598 4 อาคาร 5 536 22 นางสาวสุกานดา ตะเกิดมี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. กุดจับประชาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
599 4 อาคาร 5 536 23 นายธนวัฒน์ เลิศรัตนชัยพงษ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
600 4 อาคาร 5 536 24 นางสาววณิดา สุวรรณจักร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ชุมชนบ้านสร้างแป้น สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
601 4 อาคาร 5 536 25 เด็กชายพงศภัค ชำนาญกุล 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
602 4 อาคาร 5 536 26 นายแทนคุณ บัณฑิตรักการค้า 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มารีย์พิทักษ์อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
603 4 อาคาร 5 536 27 นายจิณณะ ชาปัญญา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มารีย์พิทักษ์อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
604 4 อาคาร 5 536 28 นางสาวเข็มจิรา คล้ายท่าโรง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ชุมชนบ้านสร้างแป้น สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
605 4 อาคาร 5 536 29 นายเจษฎางค์ เชื้อวังคำ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านม่วงพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
606 4 อาคาร 5 536 30 นางสาวสิริกานต์ เที่ยงสูงเนิน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. คำแสนวิทยาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
607 5 อาคาร 5 537 1 นายธนพล บุญทน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. กุดจับประชาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
608 5 อาคาร 5 537 2 นางสาวพิชญนาตย์ วงค์อนุ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
609 5 อาคาร 5 537 3 นางสาวสุชาวดี หาญสุวรรณ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหมากเเข้ง สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
610 5 อาคาร 5 537 4 เด็กหญิงธิชานันท์ วงศ์เครือศร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
611 5 อาคาร 5 537 5 นายฤชุพันธ์ จันทะเบ้า 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
612 5 อาคาร 5 537 6 เด็กหญิงนวรัตน์ บุตรนาง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
613 5 อาคาร 5 537 7 เด็กชายภูรินทร์ เกษหอม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
614 5 อาคาร 5 537 8 นายอภิวัฒน์ เเสนเงิน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
615 5 อาคาร 5 537 9 นายพชร บุญมาก 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มารีย์พิทักษ์อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
616 5 อาคาร 5 537 10 เด็กหญิงกชพร นิ่มพันธ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
617 5 อาคาร 5 537 11 นางสาวปวริศา พาภักดี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. กุดจับประชาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
618 5 อาคาร 5 537 12 นายพงศกร โรจน์สง่า 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มารีย์พิทักษ์อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
619 5 อาคาร 5 537 13 นายประภัสพล บุญพา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
620 5 อาคาร 5 537 14 นายนั​ธ​ท​กรณ์​ จันลา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดร​พิชัย​รักษ์​พิทยา​ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
621 5 อาคาร 5 537 15 นายณัฐภูมิ ฤกษ์ดี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มารีย์พิทักษ์อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
622 5 อาคาร 5 537 16 นางสาวมลฤดี พิมพ์โล้น 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
623 5 อาคาร 5 537 17 นางสาวรวิปรียา อึ้งพรหมบัณฑิต 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
624 5 อาคาร 5 537 18 นางสาวสุภาวดี โสภาพ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
625 5 อาคาร 5 537 19 เด็กหญิงพรกนก กินรีงาม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
626 5 อาคาร 5 537 20 นางสาวอารยา สีกาลา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ปทุมเทพวิทยาคาร สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
627 5 อาคาร 5 537 21 นางสาวศศิธร สำแดงชัย 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. กุดจับประชาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
628 5 อาคาร 5 537 22 เด็กหญิงอภิญญา นามมนตรี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
629 5 อาคาร 5 537 23 นายกันตพัฒน์ ทิพรักษ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
630 5 อาคาร 5 537 24 นางสาวพิชญา กุลวรรณ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
631 5 อาคาร 5 537 25 เด็กชายธน​อนันต์​ โพธิ์​สาลี​ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัย​รักษ์​พิทยา​ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
632 5 อาคาร 5 537 26 เด็กชายชยพรพล ศรีดา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
633 5 อาคาร 5 537 27 นางสาวสิตานัน กุลสุวรรณ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
634 5 อาคาร 5 537 28 นางสาวเสาวณีย์ สิงห์นี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
635 5 อาคาร 5 537 29 นายอรรถพล เนืองชัยศรี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
636 5 อาคาร 5 537 30 นางสาวมัญฑิรา ศรีสิทธิ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. โนนสังวิทยาคาร สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
637 6 อาคาร 5 527 1 นายภควัต ฮุยพรมมา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
638 6 อาคาร 5 527 2 นางสาวแสงรวี เชิดชู 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
639 6 อาคาร 5 527 3 เด็กหญิงวรัญญา ธาตุวิสัย 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. พิชญบัณฑิต2 สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
640 6 อาคาร 5 527 4 นางสาวสุวรรณา พันธัง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มารีย์พิทักษ์อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
641 6 อาคาร 5 527 5 นางสาวกมลชนก ภูต้อม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรธรรมานุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
642 6 อาคาร 5 527 6 เด็กหญิงปราณปรียา บุญประชม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
643 6 อาคาร 5 527 7 นางสาวภัทราภรณ์ อินทร์อุดม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มัธยมตระการพืชผล สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
644 6 อาคาร 5 527 8 เด็กหญิงโทรย่า ปัญญาใส 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มารีย์พิทักษ์อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
645 6 อาคาร 5 527 9 นายจักรภัทร ไตรป้อมทอง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มารีย์พิทักษ์อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
646 6 อาคาร 5 527 10 นายกฤษฎา ศรีบุญเรือง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
647 6 อาคาร 5 527 11 เด็กหญิงมาริสา พิมพิบาล 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. กุมภวาปี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
648 6 อาคาร 5 527 12 เด็กชายปรัชญา หนองโยธา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
649 6 อาคาร 5 527 13 เด็กชายพงศ์นเรศ พลดาหาญ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มารีพิทักษ์อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
650 6 อาคาร 5 527 14 นางสาวณัฐณิชา หมอผึ้ง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ไชยวานวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
651 6 อาคาร 5 527 15 นางสาวปิยภัสร์ พูนธนสมบัติ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เพ็ญพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
652 6 อาคาร 5 527 16 นายนิติภูมิ บุญมาตุ่น 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
653 6 อาคาร 5 527 17 เด็กชายปวีร์ จันดา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
654 6 อาคาร 5 527 18 นายส่องสกล ศรีบุญเรือง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
655 6 อาคาร 5 527 19 นางสาวพิชชาอร ประเสริฐการ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองวัวซอพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
656 6 อาคาร 5 527 20 เด็กชายศุภณัฐ ขุนสันทัด 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านโคกลาด สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
657 6 อาคาร 5 527 21 นายกิตติธร บุญมี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. กุมภวาปี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
658 6 อาคาร 5 527 22 เด็กชายพีรพงษ์ โต๊ะลาวัล 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทศบาล2บ้านสะเดา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
659 6 อาคาร 5 527 23 นางสาวนลินภัทร ตะแก้ว 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหนองโนไชยวาน สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
660 6 อาคาร 5 527 24 เด็กชายรตน กรกิจมั่นคง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิทยานุกูล สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
661 6 อาคาร 5 527 25 นางสาวพิมพ์วิภา สารีอาจ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหนองโนไชยวาน สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
662 6 อาคาร 5 527 26 เด็กหญิงนิรชา ชัยนิคม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
663 6 อาคาร 5 527 27 นางสาวฐานิยา สุภวิเศษ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองทุ่ม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
664 6 อาคาร 5 527 28 นายอันซอง เชื้อหมอดู 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
665 6 อาคาร 5 527 29 เด็กชายณัฐวัศ ทองบ่อ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มรภ.พระนคร สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
666 6 อาคาร 5 527 30 นางสาวอัมพรรณ พรรณรังษี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหนองทุ่ม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
667 7 อาคาร 5 526 1 นางสาวสิรินทิพย์ รัตชาติ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทศบาล4วัดโพธิวราราม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
668 7 อาคาร 5 526 2 นางสาวปัญณิกา ปัญญาสิทธิ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
669 7 อาคาร 5 526 3 เด็กหญิงจิรภา มีหวายหลึม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
670 7 อาคาร 5 526 4 นายศุกลวัฒน์ จันทร์อุดม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
671 7 อาคาร 5 526 5 นางสาวอัญชนา กระโจมทอง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองวัวซอพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
672 7 อาคาร 5 526 6 นายฐิติวัชร พองพรหม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. กุดบากพัฒนาศึกษา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
673 7 อาคาร 5 526 7 นางสาวธริษา ต่ายแพ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
674 7 อาคาร 5 526 8 เด็กชายปภังกร พลพรมราช 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
675 7 อาคาร 5 526 9 นายจิรภัทร ปรีสันต์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
676 7 อาคาร 5 526 10 เด็กหญิงสุดา​รัตน์​ เพียร​ชัยภูมิ​ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เซกา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
677 7 อาคาร 5 526 11 นายณัฐวุฒิ หล้าพิมพ์สิงห์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
678 7 อาคาร 5 526 12 นางสาวณีรนุช สาธาระณะ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
679 7 อาคาร 5 526 13 นางสาวศตพร สมมะณี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
680 7 อาคาร 5 526 14 นายภูมิพัฒน์ นันสมบัติ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
681 7 อาคาร 5 526 15 นางสาวแพรวา ดีอันจัน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
682 7 อาคาร 5 526 16 นางสาวรัชนิดา ลีสี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. โคกผักหอม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
683 7 อาคาร 5 526 17 นายชณวัชริ์ กราบไกรแก้ว 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ปทุมเทพวิทยาคาร สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
684 7 อาคาร 5 526 18 นายจักรพงศ์ โพธิ์ศรีดา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มัธยมเทศบาล 6 สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
685 7 อาคาร 5 526 19 นางสาวนิลธิตา ปีณะสา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ห้วยเกิ้งพิทยาคาร สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
686 7 อาคาร 5 526 20 นางสาวพลอยนภัส สุ่มมาตย์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. กุมภวาปี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
687 7 อาคาร 5 526 21 นางสาวธนธิดา อนุศาสนนันท์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
688 7 อาคาร 5 526 22 นายดาเนียล เปตรึส 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มารีย์พิทักษ์อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
689 7 อาคาร 5 526 23 นายศิรศักดิ์ แก้ววิเชียร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
690 7 อาคาร 5 526 24 นางสาวกนกพิชญ์ พงษ์สมบัติ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
691 7 อาคาร 5 526 25 เด็กหญิงอัยย สร้างโคต 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรธานีพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
692 7 อาคาร 5 526 26 นายจิรกิตติ์ พ่วงมหา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
693 7 อาคาร 5 526 27 เด็กหญิงธัญญาวรรณ์ โสภาบุตร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
694 7 อาคาร 5 526 28 นางสาวศิริญญา ชัยคต 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ภูซางใหญ่วิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
695 7 อาคาร 5 526 29 เด็กหญิงธัญชนก ยอดศิลา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
696 7 อาคาร 5 526 30 นางสาววรัญยา ใจช่วง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หว้านใหญ่วิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
697 8 อาคาร 3 332 1 เด็กหญิงธามิสา ประทุมลัย 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
698 8 อาคาร 3 332 2 เด็กหญิงเพชรรัตน์ดา ลาคำ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
699 8 อาคาร 3 332 3 นายภาวัช จันทร์แก้ว 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านดุงวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
700 8 อาคาร 3 332 4 นางสาวศิริน จันทร์แก้ว 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เซนต์เมรี่ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
701 8 อาคาร 3 332 5 เด็กชายเสฎฐวุฒิ นุบาล 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. แก้งคร้อวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
702 8 อาคาร 3 332 6 นางสาวศศิวิมล แจ้งต่าย 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. โนนสะอาดพิทยาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
703 8 อาคาร 3 332 7 นางสาววนัชพร พวงดอกไม้ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
704 8 อาคาร 3 332 8 นางสาวภัทรพรรณ สีหิน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ไชยวานวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
705 8 อาคาร 3 332 9 นายกฤษพงศ์ศุฬี บุตรชาติ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
706 8 อาคาร 3 332 10 เด็กหญิงรุ่งนภา คำหล้า 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านโคกลาด สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
707 8 อาคาร 3 332 11 นางสาวณัชชานันท์ บ้านชำ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
708 8 อาคาร 3 332 12 เด็กหญิงจารวี วังใจ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
709 8 อาคาร 3 332 13 นายปรเมศร์ เลาะหะนะ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
710 8 อาคาร 3 332 14 เด็กชายพฤนท์เดช เหล่าจันอัน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
711 8 อาคาร 3 332 15 นางสาวสาริน น้อยบรรเทา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
712 8 อาคาร 3 332 16 นางสาวพัชราภรณ์ แจ่มแจ้ง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ทับกุงประชานุกูล สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
713 8 อาคาร 3 332 17 นายณพชรกร ชอย 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มารีพิทักษ์อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
714 8 อาคาร 3 332 18 นางสาวรินลดา โทแหล่ง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ทับกุงประชานุกูล สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
715 8 อาคาร 3 332 19 นางสาวพิยดา อ่างแก้ว 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. โรซารีโอวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
716 8 อาคาร 3 332 20 นางสาวณัฐพร สีม่วง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. โรซารีโอวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
717 8 อาคาร 3 332 21 นางสาวภัททิยา คำเขียน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ภูพานวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
718 8 อาคาร 3 332 22 นายเอกลักษณ์ ไถวสินธุ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ไทยรัฐวิทยา92(ชุมชนนาข่า) สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
719 8 อาคาร 3 332 23 เด็กชายแสงชัย แสงลี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ราชประชานุเคราะห์27หนองคาย สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
720 8 อาคาร 3 332 24 เด็กหญิงจิรัชยา สิมมา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
721 8 อาคาร 3 332 25 นายนับพล ศรีบุรินทร์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
722 8 อาคาร 3 332 26 นายเทพพิทักษ์ คำกันหา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
723 8 อาคาร 3 332 27 นางสาวมนัชญา มหาบรรณ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ทับกุงประชานุกูล สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
724 8 อาคาร 3 332 28 นางสาวสุจิตรา คุยดี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
725 8 อาคาร 3 332 29 นางสาวเรณุกา มุงคุณคำซาว 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
726 8 อาคาร 3 332 30 นายศตายุ กองสะดี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
727 9 อาคาร 3 333 1 นายสืบสกุล เที่ยงจิตร์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
728 9 อาคาร 3 333 2 เด็กชายจักรกฤษณ์ กระวานธง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. โพนพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
729 9 อาคาร 3 333 3 เด็กหญิงญาณวิภา ทิพโยธา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
730 9 อาคาร 3 333 4 นายธีรภัทร รินทรักษ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ภูมพิช สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
731 9 อาคาร 3 333 5 เด็กหญิงสุชาดา จันทร์วิจิต 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
732 9 อาคาร 3 333 6 นายภัทรดนัย เกษมวงศ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
733 9 อาคาร 3 333 7 นายเจษฎาภรณ์ บุญเกิดรอด 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านเชียงยืน สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
734 9 อาคาร 3 333 8 เด็กชายพรพิพัฒน์ อินทร์พามา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
735 9 อาคาร 3 333 9 นางสาววรารัตน์ ศรีคุณชัย 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
736 9 อาคาร 3 333 10 นายณัฐชวัธร์ วัธรานนท์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
737 9 อาคาร 3 333 11 นายพสิษฐ์ หลอดแพง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิทยานุกูล สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
738 9 อาคาร 3 333 12 นางสาววิจิตตรา ศรีลุนช่าง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เพ็ญพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
739 9 อาคาร 3 333 13 นายภูมิชนก ดงบังสถาน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิทยานุกูล สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
740 9 อาคาร 3 333 14 เด็กหญิงขนิษฐา สารพัตร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ทับกุงประชานุกูล สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
741 9 อาคาร 3 333 15 นายปิยพล วังบุญคง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
742 9 อาคาร 3 333 16 เด็กชายสรัล เกษลี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มัธยมวานรนิวาส สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
743 9 อาคาร 3 333 17 นายพุฒิธร จันนาวัน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
744 9 อาคาร 3 333 18 นายอชิร ฐานธนกิจวานิช 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านดุงวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
745 9 อาคาร 3 333 19 นางสาวกาญจณา พาเห็นสอน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ชุมชนบ้านสร้างแป้น สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
746 9 อาคาร 3 333 20 เด็กชายชัญญานุช ธรรมเมืองคุณ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ชุมพลโพนพิสัย สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
747 9 อาคาร 3 333 21 นายเจษฎาพร ไชยชาติ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทศบาลวัดกลาง สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
748 9 อาคาร 3 333 22 นางสาวภัณฑิรา สุวรรณรอด 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เพ็ญพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
749 9 อาคาร 3 333 23 นางสาวชนิสรา ทาอ่อน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มารีย์พิทักษ์อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
750 9 อาคาร 3 333 24 เด็กหญิงพรณัฐชา ชนชิต 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
751 9 อาคาร 3 333 25 นางสาวอุมาภรณ์ วรรณไสย 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองวัวซอพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
752 9 อาคาร 3 333 26 นายพรรษกร ท้าวดี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ดอนบอสโกวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
753 9 อาคาร 3 333 27 นางสาวพิชญกานต์ ตระกูลวงศ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สายปัญญา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
754 9 อาคาร 3 333 28 นางสาวเจนนิตา ดาบุตร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
755 9 อาคาร 3 333 29 นางสาวพิมพกานต์ ไชยเชษฐ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองบัวพิทยาคาร สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
756 9 อาคาร 3 333 30 นางสาวสุภาพร ประทุมลัย 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
757 10 อาคาร 3 334 1 นายวรัญญู ศรีโท 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
758 10 อาคาร 3 334 2 นางสาวอรวรินทร์ ศรีบริบูรณ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
759 10 อาคาร 3 334 3 นายวสวรรธน์ ญาณเดโช 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ดอนบอสโกวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
760 10 อาคาร 3 334 4 เด็กชายกิตติภูมิธนา เพ็งศรี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
761 10 อาคาร 3 334 5 เด็กหญิงงามศิริ ข้นทะแพทย์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทพปัญญา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
762 10 อาคาร 3 334 6 นางสาววริศรา นิตใหม่ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองวัวซอพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
763 10 อาคาร 3 334 7 นายพุฒินันท์ โฆษิตพิพัฒน์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
764 10 อาคาร 3 334 8 นายศตพร ทองทัน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ราชินูทิศ2 สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
765 10 อาคาร 3 334 9 นางสาวสุธาวัลย์ แสงพล 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. กุมภวาปี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
766 10 อาคาร 3 334 10 นายปรมีนทร์ หอมชื่น 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักพิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
767 10 อาคาร 3 334 11 นายนิพัทธ์ ชานันโท 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรธานีพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
768 10 อาคาร 3 334 12 นายหาญณรงค์ ประสมสุข 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทพปัญญา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
769 10 อาคาร 3 334 13 นายด้วยเกล้า ชมจิตร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิทยานุกูล สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
770 10 อาคาร 3 334 14 เด็กชายสุรเดช กวีกุล 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทพปัญญา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
771 10 อาคาร 3 334 15 เด็กชายณัฐทกรณ์ ยานุพรม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านเมืองปัง สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
772 10 อาคาร 3 334 16 นายศิวัฒน์ ยวดดี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เพ็ญพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
773 10 อาคาร 3 334 17 เด็กชายนราธร กุลมอญ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
774 10 อาคาร 3 334 18 นางสาวจิรภิญญา นาเมืองรักษ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทพปัญญา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
775 10 อาคาร 3 334 19 เด็กหญิงสมิตานัน เทียบชิง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทพปัญญา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
776 10 อาคาร 3 334 20 นางสาวภัทรากรณ์วดี สายสิงห์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองไฮวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
777 10 อาคาร 3 334 21 นายณัฐวุฒิ ภูริศรี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เพ็ญพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
778 10 อาคาร 3 334 22 นายถุงเงิน บุตรดีคำ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
779 10 อาคาร 3 334 23 นายนวพล รอบรู้ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองสำโรงวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
780 11 อาคาร 3 335 1 นายเตโชดม ปัสสาวะโท 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
781 11 อาคาร 3 335 2 นายธรรมกร เหลืองอิงคะสุต 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
782 11 อาคาร 3 335 3 นายธราเทพ กกแก้ว 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
783 11 อาคาร 3 335 4 นายนราธิวุฒิ ศิริบุตร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
784 11 อาคาร 3 335 5 นายอินทชัย กันฮะ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
785 11 อาคาร 3 335 6 นายอินทัช อารยิตานันท์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
786 11 อาคาร 3 335 7 นายบุณยกร พนามวัง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
787 11 อาคาร 3 335 8 นางสาวอริซ่า เมริซ่า 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
788 11 อาคาร 3 335 9 นางสาววรัญญา ขุลีดี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
789 11 อาคาร 3 335 10 นางสาวจิรราวัลย์ รอดคำทุย 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
790 11 อาคาร 3 335 11 เด็กหญิงใบตอง ทองมี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
791 11 อาคาร 3 335 12 นางสาวกชนันท์ นามปัญญา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
792 11 อาคาร 3 335 13 นางสาวจิรัชยา บุตรนนท์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
793 11 อาคาร 3 335 14 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ วรรณศรี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
794 11 อาคาร 3 335 15 นางสาวเกวรินทร์ โพธิลุขา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
795 11 อาคาร 3 335 16 นายณัฐนันท์ อินทร์ลี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
796 11 อาคาร 3 335 17 นายรชตะ หมื่นราชา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
797 11 อาคาร 3 335 18 นางสาวชลธิณี พนารินทร์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
798 11 อาคาร 3 335 19 นางสาวอภิชญา คุณซา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
799 11 อาคาร 3 335 20 นายเกริกเพชร เกณพล 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
800 11 อาคาร 3 335 21 เด็กชายพิตตินันท์ คำชะนี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
801 11 อาคาร 3 335 22 เด็กชายธนดล คุณาคม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรวิทยา ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน2
802 11 อาคาร 3 335 23 เด็กชายธราเทพ อยู่สุข 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน2
803 11 อาคาร 3 335 24 เด็กชายนพพล ทวีอภิรดีประยูร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน2
804 11 อาคาร 3 335 25 นายศรัญยพงศ์ คำกรลือชา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
805 11 อาคาร 3 335 26 นางสาวจีระภรรณ โพธิยา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
806 11 อาคาร 3 335 27 นายเทวินทร์ โสรส 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
807 11 อาคาร 3 335 28 นางสาวอัจฉราวดี ศรีแสงรัด 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
808 11 อาคาร 3 335 29 นางสาวพัชรา ยาพรม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เชียงหวางพิทยาคาร สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
809 11 อาคาร 3 335 30 นายณชพล สีดาบุตร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
810 12 อาคาร 3 336 1 เด็กหญิงวราภรณ์ ไตรภูมิ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองแซงวิทยศึกษา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
811 12 อาคาร 3 336 2 นางสาววารุณอร ใจช่วง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
812 12 อาคาร 3 336 3 นางสาวนภารัตน์ โพธิ์​พระ​ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มารี​ย์​พิทักษ์อุดรธานี​ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
813 12 อาคาร 3 336 4 เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์ ภูเขียว 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
814 12 อาคาร 3 336 5 นายชลณรุจ อามาตมนตรี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
815 12 อาคาร 3 336 6 นางสาวธนภรณ์ กัญญาบุตร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านสร้างก่อ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
816 12 อาคาร 3 336 7 นายออลิเวอร์ คริสเตียน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
817 12 อาคาร 3 336 8 นายพงษ์ศกร นามวงษ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. นาวังศึกษาวิช สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
818 12 อาคาร 3 336 9 นายวัชรพงศ์ เพ็งคำทอง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
819 12 อาคาร 3 336 10 นายปพล ญาติสังกัด 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทศบาล5สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
820 12 อาคาร 3 336 11 นายสิรภพ เหล็กกล้า 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
821 12 อาคาร 3 336 12 นางสาวนารีวีร์ บุตรราช 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
822 12 อาคาร 3 336 13 เด็กหญิงจณิสตา หิตจำนงค์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิทยานุกูล2 สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
823 12 อาคาร 3 336 14 เด็กชายธนวิชญ์ มีผล 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
824 12 อาคาร 3 336 15 นางสาววรรณวิสา ผิวสว่าง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองวัวซอพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
825 12 อาคาร 3 336 16 นางสาวธัญจิรา ไกรสร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่105 สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
826 12 อาคาร 3 336 17 นางสาวปาริฉัตร บุบผาพวง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
827 12 อาคาร 3 336 18 นายสิทธิกร สุขแสง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองวัวซอพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
828 12 อาคาร 3 336 19 นายพงศกร ลุนละวงษ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
829 12 อาคาร 3 336 20 นางสาวชาริษา บุญยงค์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองวัวพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
830 12 อาคาร 3 336 21 นางสาวศศิณา เเก้วลำ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มารีย์พิทักษ์อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
831 12 อาคาร 3 336 22 เด็กชายธีร์ธนัญกร ประเสริฐ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
832 12 อาคาร 3 336 23 เด็กชายวรพล จันทรัตน์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
833 12 อาคาร 3 336 24 เด็กชายพีระพล ทองภู 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
834 12 อาคาร 3 336 25 นายพงศธร อำไพ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
835 12 อาคาร 3 336 26 เด็กหญิงปณิตา ขันธรัตน์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
836 12 อาคาร 3 336 27 นายชาญวิชชา สละ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
837 12 อาคาร 3 336 28 นางสาวปาลีนา สรรพสาร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
838 12 อาคาร 3 336 29 นางสาวศศิธร ศรีเพชร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
839 12 อาคาร 3 336 30 นางสาวจิรประภา สุวรรณ์ภักดี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
840 13 อาคาร 3 337 1 เด็กชายธนทัต อู่ธาร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. แม่วงก์พิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
841 13 อาคาร 3 337 2 นายกฤติธี วงษ์หนองแล้ง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
842 13 อาคาร 3 337 3 นางสาวนัสชา บุญคาร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านโคกลาด สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
843 13 อาคาร 3 337 4 เด็กชายประสิทธ์ พรหมพลเมือง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สีนะพา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
844 13 อาคาร 3 337 5 นายพิมรดา ศรีอ่อนรุด 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. พิชญบัณฑิต2 สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
845 13 อาคาร 3 337 6 นายพงศกร สองแก้ว 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
846 13 อาคาร 3 337 7 นางสาวกัญญาภัค กุดทิง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. พันดอนวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
847 13 อาคาร 3 337 8 เด็กชายจักรกฤษ ขันติยู 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
848 13 อาคาร 3 337 9 นางสาวกมลชนก ปัญญาไสย 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองโนไชยวาน สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
849 13 อาคาร 3 337 10 นางสาวทิพวรรณ จูมภูบาง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ภูมิพิชญ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
850 13 อาคาร 3 337 11 เด็กหญิงธนกมล ณัฐนันทพงษ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เซนต์เมรี่ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
851 13 อาคาร 3 337 12 นายชนะชัย คุ้มคง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
852 13 อาคาร 3 337 13 เด็กชายชิติภัทธ์ สุภาผล 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองบัวพิทยาคาร สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
853 13 อาคาร 3 337 14 นางสาวนิยดา พวงประยงค์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านเลื่อม สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
854 13 อาคาร 3 337 15 นางสาวมาริสา สิงห์ดา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองบัวพิทยาคาร สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
855 13 อาคาร 3 337 16 นายณัฐวุฒิ อาจพักดี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองแสงวิทยาศึกษา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
856 13 อาคาร 3 337 17 เด็กชายอิทธิกร ทองก้านเหลือง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
857 13 อาคาร 3 337 18 นายเหนือเมฆ นิ่มพันธ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
858 13 อาคาร 3 337 19 เด็กชายรัชชานนท์ สิงห์ทอง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
859 13 อาคาร 3 337 20 นางสาวฐาปนี กุตัน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เชียงเพ็งวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
860 13 อาคาร 3 337 21 เด็กหญิงเจนจิรา พงศ์พฤติ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
861 13 อาคาร 3 337 22 นายกฤษนัย ใจบุญ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
862 13 อาคาร 3 337 23 นางสาวภคพร ยอดคีรี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองบัวพิทยาคาร สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
863 13 อาคาร 3 337 24 นายพชร คามะเชียงพิณ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
864 13 อาคาร 3 337 25 นางสาวณัฐนันท์ เย็นทรัพย์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านโคกสว่าง สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
865 13 อาคาร 3 337 26 เด็กชายกิตติกร ใจช่วง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
866 13 อาคาร 3 337 27 นายชาคริต ผาสิงห์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
867 13 อาคาร 3 337 28 เด็กหญิงปรียาภรณ์ ผ่านจังหาร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
868 13 อาคาร 3 337 29 เด็กชายศุภณัฐ ศรีเทา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
869 13 อาคาร 3 337 30 เด็กหญิงรวิศรา ศรีระหัส 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
870 14 อาคาร 3 338 1 นายอรรถนนท์ สารพิมพ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ศรีธาตุพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
871 14 อาคาร 3 338 2 นางสาวมัสสิยา โสภา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
872 14 อาคาร 3 338 3 นายเสฏฐวุฒิ คำจันดา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
873 14 อาคาร 3 338 4 นางสาวพิชญธิดา วรพันธ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
874 14 อาคาร 3 338 5 เด็กชายธีวสุ สร้อยสะใบ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
875 14 อาคาร 3 338 6 นางสาวฐิติรัตน์ เทพรักษ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. นาคประดิษฐ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
876 14 อาคาร 3 338 7 เด็กชายแสนยากร สุวรรณชาติ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
877 14 อาคาร 3 338 8 นายธนวุธ ภูทองขาว 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทศบาล3บ้านเหล่า สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
878 14 อาคาร 3 338 9 เด็กหญิงพิชญธิดา เป้าป่าเถื่อน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
879 14 อาคาร 3 338 10 นายธนกฤต นิลภูมิ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ราชินูทิศ 2 สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
880 14 อาคาร 3 338 11 นางสาวปาลิตา พุทธครู 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
881 14 อาคาร 3 338 12 นายวรภพ บุตรน้อย 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
882 14 อาคาร 3 338 13 เด็กชายกัณฑ์เอนก รังษา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
883 14 อาคาร 3 338 14 นายศิริวัฒน์ สงวนศักดิ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มัธยมสิริวัณวรี1 ๑ อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
884 14 อาคาร 3 338 15 นายธนากร สมใจ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มารีย์พิทักษ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
885 14 อาคาร 3 338 16 นางสาวกุลรัศมิ์ มาตะยา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
886 14 อาคาร 3 338 17 นางสาวปุณยนุช พลเดช 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
887 14 อาคาร 3 338 18 นายกรภัทร์ ทองยัง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
888 14 อาคาร 3 338 19 เด็กชายธีรภัทร พรหมแพง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. โนนสูงพิทยาคาร สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
889 14 อาคาร 3 338 20 เด็กชายกฤตชัย ชนะชัย 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. กศน.อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
890 14 อาคาร 3 338 21 เด็กชายธีรภัทร ลาดจันดา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
891 14 อาคาร 3 338 22 เด็กหญิงน้ำทิพย์ หาผล 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สร้างคอมวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
892 14 อาคาร 3 338 23 เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำภา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านเชียงยืน สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
893 14 อาคาร 3 338 24 นายสันติสุข อ่ำจีน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. พระปริยัติธรรม สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
894 14 อาคาร 3 338 25 นายปฏิภาณ พลอยพุฒ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านเชียงยืน สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
895 14 อาคาร 3 338 26 นายณัฐดนัย มาตผาง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิทยานุกูล สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
896 14 อาคาร 3 338 27 นายปรมีย์ ลีเลิศ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
897 14 อาคาร 3 338 28 นางสาวปิ่นแก้ว ศิริโม้ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านเชียงยืน สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
898 14 อาคาร 3 338 29 นางสาวจาริญา บัวโค 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
899 14 อาคาร 3 338 30 นายอนุรักษ์ ไชยพิเดช 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
900 15 อาคาร 3 328 1 เด็กชายปริญญาพล พันธ์โยศรี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านสงเปลือยดงสามสิบ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
901 15 อาคาร 3 328 2 นางสาวชญานิศ ใจทน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
902 15 อาคาร 3 328 3 นางสาวปาริชาติ ปราบภัย 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองวัวซอพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
903 15 อาคาร 3 328 4 เด็กชายวสิษฐ์พล ธนสีลังกูร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. กุมภวาปี สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
904 15 อาคาร 3 328 5 นายกฤตวิทย์ เเสงกฤช 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองบัวพิทยาคาร สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
905 15 อาคาร 3 328 6 นายฟ้าบันดาล มหาเสนา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
906 15 อาคาร 3 328 7 นางสาวภรภัทร พาจันดี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สามพร้าววิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
907 15 อาคาร 3 328 8 นางสาวศิรินภา ทองสกุล 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
908 15 อาคาร 3 328 9 นางสาวปริญดา โพธิ์ละวัต 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองวัวซอพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
909 15 อาคาร 3 328 10 นางสาวพิยธิดา ไกรศักดิ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
910 15 อาคาร 3 328 11 เด็กหญิงณัฐณิชา ลุนหล้า 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
911 16 อาคาร 3 327 1 นายคณิศร ชัยเชาวรัตน์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
912 16 อาคาร 3 327 2 นายพงษ์พิพัฒน์ พรมโนนศรี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
913 16 อาคาร 3 327 3 นายพีรพัฒน์ เพียรเพชร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
914 16 อาคาร 3 327 4 นายอัฑฒกร คำโนนคอม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
915 16 อาคาร 3 327 5 นายจักรภัทร ชัยศรีหา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
916 16 อาคาร 3 327 6 นายปรวี เวินชุม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
917 16 อาคาร 3 327 7 นายเอื้ออังกูร แก้วรัตนประเสริฐ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
918 16 อาคาร 3 327 8 เด็กหญิงธัญวลัย มุขะกัง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
919 16 อาคาร 3 327 9 นางสาวปิยธิดา ลักษณะสุทธิ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
920 16 อาคาร 3 327 10 เด็กหญิงมาลิษา จุทะมิตร์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
921 16 อาคาร 3 327 11 นางสาววรรณวิสา สารักษ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
922 16 อาคาร 3 327 12 นางสาวศศิภา เนื่องมัจฉา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
923 16 อาคาร 3 327 13 นางสาวณกันยา โพธิรุขา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
924 16 อาคาร 3 327 14 นางสาวเกษชฎา ชาเครือ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
925 16 อาคาร 3 327 15 เด็กหญิงกมนียา นาตา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
926 16 อาคาร 3 327 16 นางสาวณัฐนิชา ศรีทอง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
927 16 อาคาร 3 327 17 นางสาววิชญาพร ชูตระกูล 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
928 16 อาคาร 3 327 18 นายธนานัช วงษ์หอม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
929 16 อาคาร 3 327 19 นายธัชดนัย อินทร์เรืองศรี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
930 16 อาคาร 3 327 20 นายเกียรติชัย แก้วกำ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
931 16 อาคาร 3 327 21 เด็กหญิงธัญชนก ยอดศิลา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
932 16 อาคาร 3 327 22 นายอัครวรรต เจริญขวัญเมือง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
933 16 อาคาร 3 327 23 นางสาวบัวบูชา วงษาพรหม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
934 16 อาคาร 3 327 24 นายนิติภูมิ บุญมาตุ่น 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
935 16 อาคาร 3 327 25 นายรัฐศาสตร์ รัดอ้อ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
936 16 อาคาร 3 327 26 นางสาวชลนิชา สุวรรณจักร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
937 16 อาคาร 3 327 27 นางสาวนรมน อารีย์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
938 16 อาคาร 3 327 28 นางสาวพิชญา กุลวรรณ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
939 16 อาคาร 3 327 29 นางสาวพิชญา สมหวัง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
940 16 อาคาร 3 327 30 เด็กหญิงภทรพรรณ วรรณศิริ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
941 17 อาคาร 3 326 1 นางสาวหทัยรัตน์ แสนโยธะกะ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
942 17 อาคาร 3 326 2 นายชยพรพล ศรีดา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
943 17 อาคาร 3 326 3 เด็กชายภูมิพัฒน์ นันสมบัติ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
944 17 อาคาร 3 326 4 นายศุกลวัฒน์ จันทร์อุดม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
945 17 อาคาร 3 326 5 นางสาวปริศนา ทวยลี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
946 17 อาคาร 3 326 6 นายกีรติ บัวมี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
947 17 อาคาร 3 326 7 นายธนเดช พรมศรี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
948 17 อาคาร 3 326 8 นายอชิตพล จุลเหลา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
949 17 อาคาร 3 326 9 เด็กหญิงวีนัสชนก บุญกาญจน์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
950 17 อาคาร 3 326 10 นายกานต์ แฮร์รี่ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
951 17 อาคาร 3 326 11 นางสาวศิริพร อินศร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
952 17 อาคาร 3 326 12 นางสาวอริสรา ระดาดาษ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ส่องดาววิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
953 17 อาคาร 3 326 13 นางสาวฉัตรชนก 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
954 17 อาคาร 3 326 14 นางสาวปฏิญญา อุปะทะ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
955 17 อาคาร 3 326 15 นางสาวศุภิชชา จันทศร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
956 17 อาคาร 3 326 16 เด็กหญิงวรัญญา นัยผ่องศรี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
957 17 อาคาร 3 326 17 นางสาวธัญเทพ ยอดจำปา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สว่างแดนดิน สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
958 17 อาคาร 3 326 18 นางสาวธนัญญา ชาเหลา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
959 17 อาคาร 3 326 19 นางสาววรัญญา พินิจมนตรี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มารีย์พิทักษ์อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
960 17 อาคาร 3 326 20 นางสาววันวิษา สมฟอม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
961 17 อาคาร 3 326 21 นายกีรติ มาตะยา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
962 17 อาคาร 3 326 22 นายนพณัฐ พันกาฬสินธุ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทพปัญญา สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
963 17 อาคาร 3 326 23 นางสาวกวินธิดา สินลาทร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
964 17 อาคาร 3 326 24 นายอัครวรรต เจริญขวัญเมือง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
965 17 อาคาร 3 326 25 นางสาวปัทมา ศรีสุดตา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
966 17 อาคาร 3 326 26 นางสาวอนัญญา ต้นยวด 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านบัณฑิตน้อย สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
967 17 อาคาร 3 326 27 นายวิทยากร หมื่นสีดา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองแดงวิทโยดม สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
968 17 อาคาร 3 326 28 นายก่อพงศ์ ทิพย์จักษ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
969 17 อาคาร 3 326 29 เด็กชายธนกร พรหมรักษ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ภูมพิชญ สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
970 17 อาคาร 3 326 30 นายทศพร คำศรี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. กุมภวาปี สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
971 18 อาคาร 3 325 1 เด็กหญิงรพีพรรณ ดอกไม้พวง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
972 18 อาคาร 3 325 2 นางสาวลลิตา ศิริทัพย์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทศบาล5 สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
973 18 อาคาร 3 325 3 นายศุภณัฐ น้อยพิทักษ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
974 18 อาคาร 3 325 4 นายธีรเทพ ลาไป 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
975 18 อาคาร 3 325 5 นางสาวญาดา เจริญถิ่น 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
976 18 อาคาร 3 325 6 นางสาวรังสิตานันท์ กล้าหาญ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. พิชญบัณฑิต 2 สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
977 18 อาคาร 3 325 7 นางสาวประภาสิริ ศิริสุวรรณ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
978 18 อาคาร 3 325 8 นางสาวปริยาภัทร แซ่โต๋ว 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทพปัญญา สอบคัดเลือก ม.4 แผน3
979 19 อาคาร 3 324 1 นายถุงเงิน บุตรดีคำ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
980 19 อาคาร 3 324 2 นายกันตพัฒน์ ทิพรักษ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
981 19 อาคาร 3 324 3 นายเทพทัต ต๊ะยาย 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
982 19 อาคาร 3 324 4 นายเอฟ ไชยอุดม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
983 19 อาคาร 3 324 5 เด็กหญิงสุวภัทร จันทะบูลย์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
984 19 อาคาร 3 324 6 เด็กชายพิรภพ มอโท 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
985 19 อาคาร 3 324 7 นางสาวกันยากร ศุจินธรนิธิ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
986 19 อาคาร 3 324 8 เด็กหญิงตะวันฉาย เชิดชู 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
987 19 อาคาร 3 324 9 นางสาวพิมพ์มาดา พงศ์ชีวนันท์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
988 19 อาคาร 3 324 10 นางสาววรารัตน์ ศรีคุณชัย 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
989 19 อาคาร 3 324 11 นางสาวจิณห์นิภา เคนคำภา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
990 19 อาคาร 3 324 12 นายพุฒิเมธ ขามประไพ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
991 19 อาคาร 3 324 13 นายญาณาธิป สุวรรณรัตน์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
992 19 อาคาร 3 324 14 นางสาวเข็มพัตน์ สระบัว 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
993 19 อาคาร 3 324 15 นางสาวปิยนุช พิมพ์เพ็ง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
994 19 อาคาร 3 324 16 นางสาวอัญพัชญ์ บุญภิละไพรัชน์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
995 19 อาคาร 3 324 17 เด็กหญิงชนัญญา สาริมา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
996 19 อาคาร 3 324 18 นางสาวนิรชา ชัยนิคม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
997 19 อาคาร 3 324 19 นางสาวมนัสนันท์ เกลี้ยงกลิ่น 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
998 19 อาคาร 3 324 20 เด็กหญิงเจนจิรา ทนทาน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
999 20 อาคาร 3 323 1 นายศตพุทธิ์ ชัยนุกูล 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1000 20 อาคาร 3 323 2 นายปราชญ์ นินนานนท์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1001 20 อาคาร 3 323 3 นายภูธเนศ จันทร์กลิ่น 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1002 20 อาคาร 3 323 4 นายยศกร จันทยุคันโท 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1003 20 อาคาร 3 323 5 นายชัชวาลย์ พุฒิเสน 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1004 20 อาคาร 3 323 6 นายกิตติกวิน ผลทิพย์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1005 20 อาคาร 3 323 7 นายทักษ์ดนัย ผลจันทร์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1006 20 อาคาร 3 323 8 นายพิริยากร วรพระอินทร์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1007 20 อาคาร 3 323 9 เด็กชายรัตถนนท์ คงสิบ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1008 20 อาคาร 3 323 10 นายทาวิชญ์ แสงรวม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1009 20 อาคาร 3 323 11 นายณฐกร แก้วสีดา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1010 20 อาคาร 3 323 12 นางสาวอารยา ซาพิมพ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1011 20 อาคาร 3 323 13 นายพชรกร พาคาลม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1012 20 อาคาร 3 323 14 เด็กชายฉัตรชัย คะเวรัมย์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1013 20 อาคาร 3 323 15 นางสาวพิมพ์วิภา สอนเสนา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สงวนศึกษา สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1014 20 อาคาร 3 323 16 นางสาวกัญญารัตน์ เยาวเสริฐ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองวัวซอพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1015 20 อาคาร 3 323 17 นางสาวปาริตา แสงอินทร์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1016 20 อาคาร 3 323 18 นางสาวอลิตา ราษฎรดี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. โนนสูงพิทยาคาร สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1017 20 อาคาร 3 323 19 เด็กชายธีปพัฒน์ สิทธิวิบูลย์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1018 20 อาคาร 3 323 20 นางสาวพิชญาภา อุดมครบ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1019 20 อาคาร 3 323 21 นางสาวหฤทัย ไพรเขตต์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มัธยมสิริวัณวรี๑อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1020 20 อาคาร 3 323 22 นางสาวอริสา ปัสสามา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1021 20 อาคาร 3 323 23 นางสาววนิดา แสงวุธ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. หนองแสงวิทยศึกษา สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1022 20 อาคาร 3 323 24 นางสาวกัญญาพัชญ์ เรืองศรี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1023 20 อาคาร 3 323 25 นางสาววริศรา บัวคัง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. ปทุมรัตต์พิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1024 20 อาคาร 3 323 26 นางสาวฑิมพิกา มาคะดิลก 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เซนต์เมรี่ สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1025 20 อาคาร 3 323 27 นางสาววิชาดา เนื่องมัจฉา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1026 20 อาคาร 3 323 28 นางสาววริศรา พานโคกสูง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. โนนสูงพิทยาคาร สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1027 20 อาคาร 3 323 29 เด็กหญิงชนาภา คำงาม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1028 20 อาคาร 3 323 30 เด็กชายวิชยุตม์ อภิรัตนวงศ์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1029 21 อาคาร 3 322 1 นายอริยะ จันทรศร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1030 21 อาคาร 3 322 2 เด็กหญิงนิภากรณ์ โชตินอก 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1031 21 อาคาร 3 322 3 เด็กหญิงวริษฐา ปิ่นทอง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1032 21 อาคาร 3 322 4 นางสาวสุพิชญา ไชยคำภา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1033 21 อาคาร 3 322 5 นางสาวณัทริดา เทพโอทา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1034 21 อาคาร 3 322 6 เด็กหญิงเมลิสา เชียงอินทร 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1035 21 อาคาร 3 322 7 เด็กชายพลทัต พิมพ์วาปี 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. เทศบาล2มุขมนตรี สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1036 21 อาคาร 3 322 8 เด็กหญิงวราลักษณ์ ศรีเผลา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิทยานุกูล สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1037 21 อาคาร 3 322 9 นายธนดล ภาลีนนท์ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1038 21 อาคาร 3 322 10 เด็กหญิงปิยะธิดา สมสอง 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1039 21 อาคาร 3 322 11 เด็กชายภควัฒน์ บัวหงษา 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. พิชญบัณฑิต2 สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1040 21 อาคาร 3 322 12 เด็กชายวีรภัทร บุญเต็ม 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน5
1041 21 อาคาร 3 322 13 นางสาวพิชญา คำโชติ 26 มีนาคม 2566 08.30 - 12.30 น. มัธยมสิริวัณวรี๑อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน5

**ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการ ออกให้ที่มีรูปถ่ายติด และเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบ (ดินสอ 2B , ยางลบ , ปากกา) มาให้พร้อมในวันสอบ

: ตารางสอบ :